We hebben 1146 gasten en geen leden online

Direct contact:  (073) 751 36 42

Veelgestelde vragen

FAQs Counselling

 

 • Waarom counselling?

  Er kunnen allerlei redenen en oorzaken zijn dat je niet lekker in je vel zit. Soms weet je deze wel, en soms weet je niet eens waarom je je zo voelt. Meestal kom je zelf ook weer uit zo'n vervelende periode omhoog, vaak met steun van de mensen om je heen.

  Soms lukt dat niet, omdat alle goedbedoelde adviezen van de mensen om je heen uiteindelijk niet helpen. Of wil je de mensen om je heen geen deelgenoot maken van je pijn of verdriet, omdat je niet wil dat ze weten hoe je ervoor staat, of omdat ze je toch niet begrijpen. En dan sta je er alleen voor.

  Wanneer je al langer te kampen hebt met een bepaalde situatie of problematiek, kun je ook nog op onbegrip stuiten van je omgeving, want :"het moet maar eens over zijn". 

  In zo'n periode kan counselling je op weg helpen. De juiste oplossing zit uiteindelijk binnen in jezelf, maar je hebt wat hulp nodig op deze te vinden. Het gaat om jouw gevoelens, jouw gedachten en jouw handelingen.

 • Wat is de werkwijze van counselling??

  Counselling begint met een intake. Dat is een kennismakingsgesprek tussen cliënt en counsellor waarbij een inventarisatie van de klachten en/of problemen plaatsvindt. We kijken of het klikt, en of ik de juiste persoon ben om je te begeleiden. Dat is belangrijk om te bepalen of counselling geschikt is voor de cliënt, om met name risico’s voor de cliënt uit te sluiten. Tijdens de intake worden een aantal zaken besproken waarbij vertrouwen, eerlijkheid en dienstverlening centraal staan:Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Als counsellor ben ik gehouden aan een ethische code tot geheimhouding. Het dossier dat ik bij houd is ook vertrouwelijk en voor eigen gebruik. 

  Er wordt alleen contact met derden (b.v. huisarts) opgenomen na overleg en met toestemming van de client.Hierop kan alleen een uitzondering worden gemaakt bij een wettelijke verplichting informatie te verschaffen of in het kader van een klacht- of tuchtprocedure.

  Tijdens de intake wordt ook je hulpvraag geformuleerd, op basis van jouw persoonlijke verhaal.We praten over je gevoelens, wanneer de klachten en/of problemen ontstaan zijn etc. Welke problemen en belangrijke gebeurtenissen zijn bepalend voor je geweest? Het is voor mij soms ook belangrijk om te weten wat je medische en/of psychische voorgeschiedenis is. Als counsellor zal ik er alles aan doen om de begeleiding tot een succes te maken. 

  Van mijn cliënten verwacht ik commitment (dat wil zeggen betrokkenheid bij het eigen proces en bij het begeleidingstraject). 

  Om de noodzakelijke vertrouwensband te waarborgen nemen we beide zorgvuldigheid naar elkaar toe in acht (i.v.m. het nakomen van afspraken e.d.)Het is belangrijk om de vooruitgang regelmatig te evalueren. Het van beide kanten openlijk kunnen uitspreken en bespreken van eventuele onvrede, vragen of twijfels, maken wezenlijk deel uit van de begeleiding. Het uitgangspunt is immers gelijkwaardigheid. 

  Na het intakegesprek bepalen we samen of er een vervolg gaat komen. Een wederzijdse “klik” is hierbij belangrijk om een goede werkrelatie op te kunnen bouwen. Ik behoud mij het recht voor door te verwijzen naar een specialist, als dit nodig mocht zijn.

  Het is belangrijk dat we allebei het gevoel hebben dat de samenwerking iets kan opleveren. Als counsellor zal ik er alles aan doen om de begeleiding tot een succes te maken. Er moet perspectief zijn op ontwikkeling en inzicht in de gestelde problematiek.

  Wanneer het counsellingtraject wordt opgestart, wordt er een counsellingovereenkomst opgesteld en ondertekend. Daarin staan o.a. afspraken over de lengte en kosten van de sessies, de duur van het counsellingtraject en betalingsafspraken. Ook geef je met ondertekening schriftelijk toestemming voor de aanleg van een dossier.De data van de bijeenkomsten worden in overleg samengesteld.Personen onder de 18 jaar hebben toestemming nodig van hun ouders/verzorgers.De voorwaarden van LifeCompass worden op verzoek als PDF-document per mail toegestuurd.

 • Wat zijn de fasen van counselling?

  Counselling bestaat uit drie fasen
  Fase 1: Wat is het probleem? In deze fase verkennen we het probleem en alles wat daarbij hoort. Hiermee komen we tot een inventarisatie. Vanuit de inventarisatie gaan we naar 
  Fase 2: Welke doelen stel je jezelf? Nu gaat het erom te onderzoeken wat je in de toekomst zou willen veranderen aan de situatie of probleem. Wanneer dat duidelijk is gaan we naar
  Fase 3: Hoe ga je de gestelde doelen omzetten in acties? Hier ga je op zoek naar manieren om die verandering te vorm te geven en te bereiken.
  Hieronder wordt elke fase uitgebreider beschreven:

  Fase 1: Wat is het probleem? 
  Tijdens de eerste gesprekken gaan we op onderzoek uit om de problematiek helder te krijgen.
  Vaak spelen er meerdere dingen tegelijk. Het is belangrijk om orde in de chaos te creëren om helder te krijgen wat de situatie of het probleem met je doet, hoe dat komt en waar dat vandaan komt. 
  Dus wat gebeurt er?
  Wat voel je?
  Wat denk je hierbij 
  Hoe handel je? 
  Pas wanneer alles goed geïnventariseerd is en de oorzaak van een probleem duidelijk wordt kan er gewerkt worden naar veranderingen.

  Fase 2: Welke doelen stel je jezelf? 
  Dan gaan we onderzoeken waar je verandering in aan zou willen brengen, wat je wilt bereiken en veranderen. 
  Misschien wil je veranderingen aan brengen in een situatie. 
  Dat is niet altijd mogelijk, omdat er vaak omgevingsinvloeden meespelen. 
  Iemand kan bijvoorbeeld zijn relatie willen verbeteren, maar is daarbij wel afhankelijk van de medewerking en inzet van zijn of haar partner. Wanneer verandering van de situatie niet mogelijk zoeken we naar mogelijkheden om er anders mee om te gaan. 
  Ik breng je in contact met wat je werkelijk wilt.
  Ik laat je zaken van een andere kant bekijken, om alternatieve mogelijkheden en beschouwingen te bespreken.
  Want er is altijd meer dan één oplossing.
  Hoe kun je een aantrekkelijke situatie ont-wikkelen?
  Wat zijn de mogelijkheden, kansen en motieven zijn voor je om je daarmee te verbinden?
  Wat wil je eerst? 
  Hoe voelt dat? 
  Is dat reel?
  Waar liggen je prioriteiten?

  Fase 3: Hoe ga je de gestelde doelen omzetten in acties? 
  Daarna worden mogelijke acties onderzocht en strategieën ontwikkelt om het uiteindelijke doel te bereiken. 
  Er worden strategieën opgesteld om die doelen daadwerkelijk te realiseren.
  Deze checken we af op haalbaarheid.
  Dan is het belangrijk dat je tot actie gaat komen, om de door jou gewenste verandering te bewerkstelligen.
  Verandering gaat vaak gepaard met het loslaten van oude gedragspatronen om daar nieuwe gedragspatronen voor in de plaats te zetten.
  Ook al geeft dat aanwijsbare verbetering(en) in de omstandigheden, vaak is dat niet makkelijk. 
  Je moet toch het bekende en daardoor “veilige”, loslaten voor iets dat zich in de praktijk nog niet bewezen heeft. 
  Daarom is het belangrijk dat ik je coach om daar waar nodig zaken bij te stellen en aan te passen.

 • Wat is schoolcounselling?

  Schoolcounselling is counselling voor kinderen, hun ouders, hun leraren en kan op initiatief van school plaatsvinden. vandaar de term schoolcounselling. Er zijn steeds eer scholen die hun eigen schoolcounsellor hebben, zodat leerliongen en ouders op een professionele manier ondersteunt kunnen worden, in zaken die niet perse met school te maken hoeven hebben, maar daar wel invloed op hebben. je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aaneen scheiding van ouders, verkeerde vrienden, etc.  Maar het hoeft niet op initiatief van school te gebeuren. Je kunt ook op eigen initiatief naar een counsellor toe, als je ondersteuning nodig hebt.

  Een counsellor gaat op het niveau van een kind met dat kind in gesprek om te onderzoeken wat er speelt, en of en hoe een kind daar anders mee om kan leren gaan. ook voor schoolcounselling geldt dat gesprekken plaatsvinden op basis van vertrouwelijkheid, en dat wat met een jonge client besproken wordt niet wordt besproken met andere belanghebbenden, zonder toestemming van de client.

 • Wordt counselling vergoed?

  Vanuit de aanvullende verzekering, komen counsellingconsulten geheel, gedeeltelijk of tot een maximum bedrag (afhankelijk van de aanvullende verzekering) in aanmerking voor vergoeding. Je hebt geen verwijsbrief van een huisarts nodig.

 • Op welke gebieden is counselling toepasbaar?

  Counselling is inzetbaar op alle gebieden waar communicatie over en weer tussen mensen een rol speelt (inter-persoonlijke communicatie), maar ook op alle gebieden waar interne communicatie een rol speelt (intra-persoonlijke communicatie).

  Enkele voorbeelden van inzetbaarheid:
  Bij problemen in relaties met partners, gezinsleden, tussen ouder(s) en kind(eren), opvoeding, in het omgaan met kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking of ADD, ADHD of PDD NOS, tussen broer en zus, verdere familie en/of schoonfamilie, tussen vrienden.

  Wanneer je last hebt van
  hooggevoeligheid, hyperactiviteit, verlegenheid, minderwaardigheidsgevoelens, gebrek aan zelfvertrouwen, besluiteloosheid, onzekerheid, faalangst, concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, eenzaamheid, laag zelfbeeld, ontevreden gevoel, rusteloosheid, prikkelbaarheid, neerslachtigheid, agressie, assertiviteit (of juist niet), pesten, verslaving, identiteitsproblemen, verwarrende emoties, verlatingsangst of bindingsangst, nervositeit, stemmingsschommelingen, zwaarmoedigheid, piekeren, depressieve buien, emotionele uitbarstingen, fobische angsten, enge dromen, duistere krachten, angst, blokkades, armoede, onvrijheid, pesten.

  Wanneer je last hebt door
  conflicten, de veranderende samenleving, het ouder worden, ongelukken die je overkomen zijn.

  Bij zingevingvragen over
  keuzes, geloof, levensvragen, levensdoelen, invulling geven aan nieuwe levensfasen( pensioen, overgang etc.), persoonlijke ontwikkeling.

  Bij seksuele problemen zoals 
  misbruik, incest, overgangsklachten, impotentie, seksuele geaardheid, ongewenste kinderloosheid.

  Bij verwerking en begeleiding
  van ongeneeslijke ziekte, de dood, algemene verliesverwerking, stervensbegeleiding, teleurstellingen, acceptatie, vergeven, loslaten, schuld, schaamte, misdaad, geweld.

  Als er sprake is van 
  trauma's, dwanghandelingen, zelfmoord, sociale fobieen, of wanneer je ergens het slachtoffer van bent geworden.

  Bij lichamelijke klachten zoals 
  eetproblemen, spierspanningen, spierpijnen, maag- of darmklachten, vermoeidheidsklachten, hartkloppingen, spanningshoofdpijn, slaapstoornissen, depressie, stress, Burn-out.

  In het bedrijfsleven bij 
  stresspreventie en stressmanagement, bij het terugdringen van ziekteverzuim, bij het vergroten van winst in een bedrijf,
  bij outplacementprocedures en ter ondersteuning van re-integratietrajecten en loopbaanplanning, ter ondersteuning van een eigen bedrijf, en goed leiding geven, bij timemanagement, en autoriteitsconflicten.

 • Waar kijkt een counsellor naar?

  Counselling heeft een holistische kijk op de mens. Lichaam, geest en ziel zijn één geheel en beïnvloeden elkaars functioneren of disfunctioneren. Een counsellor kijkt dus naar het totale plaatje en niet slechts naar een van de onderdelen. Dat betekent dus, dat wanneer het op een bepaald gebied niet lekker loopt, er mogelijk op een ander gebied oorzaken te vinden zijn.

 • Uit welke stroming is counselling ontstaan?

  In counselling zijn sporen terug te vinden van ondermeer de Transactionele Analyse, Rationeel Emotieve Therapie, de cognitieve (gedrags)therapie, het behaviorisme en de gestalttherapie. De oorsprong van counselling ligt in de humanistische psychologie. De Amerikaanse psycholoog Carl Rogers heeft counselling geïntroduceerd. Daarom wordt het ook wel Rogeriaanse cliëntgerichte counselling genoemd

 • Wat is counselling?

  Counselling is professionele, laagdrempelige, niet sturende psychische begeleiding middels gesprekken, waardoor je zelf je problemen duidelijk krijgt en kan oplossen of leert er anders mee om te gaan

 • Wat is het verschil tussen een counsellor en een coach?

  De twee eerste fasen van counselling zijn erop gericht om de actie en wil tot verandering van binnenuit te laten komen. De client stuurt het proces. In de de laatste fase van counselling  wordt er meer coachend gewerkt, dat betekent dat je wordt aangezet om tot actie te komen. Eigenlijk is coaching dus altijd onderdeel van het counsellingproces.

 • Heeft een counsellor geheimhoudingsplicht?

  Een counsellor die lid is van een beroepsvereniging is gebonden aan een ethische code die de counsellor verplicht het besprokene onder zijn/haar beroepsgeheim te houden. Dit betekent dat zonder toestemming van jou, geen gegevens aan anderen mogen worden verstrekt. Dat draagt ertoe bij, dat je jouw problemen in alle openheid kunt bespreken.

  Vanuit die vertrouwelijkheid gaat een counsellor met je in gesprek over zaken waar je tegenaan loopt. En dat kan van alles zijn. Vanuit de verkenning van je persoonlijke problematiek, gaan jullie samen aan het werk om de bijbehorende emoties en gevoelens en gedragingen op te sporen. Dat gebeurt op een manier die bij jou past.

  De counsellor luistert zonder commentaar en vooroordeel, om je te steunen in je ontdekkingstocht in je eigen gevoels-, en gedachtenwereld.

  Hij/zij helpt je om overzicht en inzicht te krijgen, zonder je beslissingen te beïnvloeden.Het is de bedoeling je te stimuleren tot groei, inzicht en zelfredzaamheid.

Meer nieuws, bezieling en inspiratie

GRATIS ontvangen

Met één druk op de knop aan- en afmelden

Omdat je niet altijd in dezelfde stemming bent, en omdat de ene kleur je misschien meer aanspreekt dan de andere, vind je hier naast mijn persoonlijke voorkeur ook wat andere kleurtjes. Hopelijk zit er een kleur tussen waarbij jij je op dit moment prettig voelt. 

×