PRIVACY STATEMENT


Artikel 1 Definities

 1. In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
  • LifeCompass: de gebruiker van deze privacy statement: LifeCompass gevestigd te 's-Hertogenbosch;
  • bezoeker: de bezoeker van de website;
  • consument: de natuurlijke of rechtspersoon die met LifeCompass een overeenkomst aangaat;
  • website: de website liogecompass.nl die door LifeCompass worden beheerd.

 

Artikel 2 Privacy

 1. LifeCompass draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Artikel 3 Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens

 1. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
  • LifeCompass
  • 's-Hertogenbosch

 

Artikel 4 Doeleinden van de verwerking

 1. LifeCompass verwerkt persoonsgegevens van consumenten (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:
  • a.het uitvoeren van de overeenkomst;
  • b. het onderhouden van een consumentrelatie met de consument;
  • c. het verzenden aan de consument van commerciële elektronische berichten.
 1. De persoonsgegevens van de consument worden enkel voor direct marketingdoeleinden gebruikt, indien de consument daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan LifeCompass. De consument kan deze toestemming te allen tijde intrekken, zie artikel 5 van deze privacy statement.
 2. LifeCompass zal de consument niet voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de consument daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 3. LifeCompass zal de persoonsgegevens alleen aan derden verstrekken indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. In een dergelijk geval worden alleen de noodzakelijke gegevens verstrekt.

 

Artikel 5 Het recht van verzet

 1. De consument heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.
 2. Verzet kan door de consument o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:
  • elektronisch naar het e-mailadres: info@lifecompass.nl;
  • door in de e-mail waarin de commerciële boodschap is opgenomen op de link te klikken waarmee de consument zich kan afmelden voor dergelijke e-mailberichten.
 3. In elke commerciële boodschap welke naar de consument wordt verstuurd, wordt de consument gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.
 4. Indien de consument verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

 

Artikel 6 Geheimhouding

 1. LifeCompass zal alle vertrouwelijke gegevens van de consument geheim houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de consument is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. LifeCompass zal de vertrouwelijke informatie slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

 

Artikel 7 Beveiliging van gegevens

 1. LifeCompass draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens van de consument worden opgeslagen.

 

Artikel 8 Klikgedrag

 1. Op de website worden algemene bezoekgegevens, zonder dat de bezoekgegevens bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meet gerichte informatie op de website te zetten.

 

Artikel 9 Gebruik van cookies

 1. LifeCompass kan informatie over het gebruik van haar website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits en de bezochte pagina's. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van LifeCompass op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.
 2. Indien de consument zijn computer op een dergelijke wijze heeft ingesteld dat de computer geen cookies accepteert, is het mogelijk dat de consument geen gebruik kan maken van bepaalde functies op de website.

 

Artikel 10 Privacy beleid van derden

 1. Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden. LifeCompass aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens.

 

Artikel 11 Wijziging gegevens

 1. Op verzoek verleent LifeCompass aan consumenten toegang tot alle informatie die LifeCompass van hun bijhoudt. Verder biedt LifeCompass consumenten de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die LifeCompass van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de consument, kan de consument contact opnemen met LifeCompass.

 

Artikel 12 Klachten

 1. Indien de consument vindt dat de website of het handelen van LifeCompass niet in overeenstemming is met deze privacy statement, kan de consument contact met LifeCompass opnemen.

 

Artikel 13 Wijzigingen

 1. LifeCompass behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. De consument zal hiervan via de e-mail op de hoogte worden gesteld.

Nieuwsbrief

Neem contact op

Onze hotline is 24/7 beschikbaar

Telefoon:073-751 36 42

Neem contact op via onze hotline