FAQ’s Spiritualiteit


Hier vind je de meest gestelde vragen over Spiritualiteit

Eigenlijk is een healing een uitwisseling van energie. Meestal is er sprake van één ontvanger en één of meer zenders.

Je kunt energie uitwisselen op verschillende manieren. Wanneer je met iemand in gesprek bent, of op enige andere manier contact met elkaar hebt, is er eigenlijk al sprake van een energie uitwisseling.

Ook het denken aan iemand is een vorm van energie naar iemand sturen. En dat kan natuurlijk op een positieve manier, maar ook pop een minder positieve manier.

Als je dan nog een stapje verder gaat, kun je ook energie uitwisselen met andere dimensies en wezens die zich daar bevinden. Dat klinkt wellicht wat zweverig, maar om een concreet voorbeeld te noemen; wanneer je bidt wissel je energie uit met dat wat door velen God genoemd wordt. Voor het gemak maken we ons daar een voorstelling van als ware het een wijze oude man.

Wanneer je energie uitwisselt om tot heling te komen, kun je je eigen energie uitwisselen en dus een stukje van je eigen kracht en energie aan die ander geven, of je vraagt daarin ondersteuning aan van bijvoorbeeld, God, engelen etc. Daarmee wordt de energiestroom krachtiger en fungeer je zelf meer als een soort doorgeefluik.

Belangrijk daarbij is dat je werkt met zuivere energie, want er zijn verschillende soorten energie.

Die energie uitwisseling kan gebeuren door het opleggen van handen, maar kan ook op afstand plaatsvinden.

Het is niet gezegd dat daarmee alle ziekte genezen zou worden, want dan was dat allang gebeurt.

Meestal heeft iets ook een behoorlijke aanloop nodig om zich daadwerkelijk tot een stoffelijke ziekte te ontwikkelen.

Je kunt wel ondersteuning geven aan de zieke in zijn of haar ziekteproces, en het zo op zijn minst een beetje meer draagbaar maken.

Meestal werk ik bij een healing op afstand samen met een zeer goede vriendin en samen gaan we eerst invoelen wat de persoon nodig heeft. Daarna gaan we aan de slag.

Wanneer de healing gedaan is, is het vaak enorm frappant dat we dezelfde zaken constateren; bijvoorbeeld pijn op een bepaalde plek, maar ook hoe iemand in zijn proces zit.

Het is mooi om je tijdelijk even te verbinden met iemand die wel wat extra energie kan gebruiken en op die manier een kleine bijdrage te mogen leveren aan een groter geheel.

Een TOP ervaring, is een ervaring die je buiten jezelf plaatst, je heel klein of juist groot maakt, waardoor je je één voelt met het leven, de natuur of GOD. Je hebt het gevoel deel te zijn van de oneindigheid en het eeuwige. Zo’n ervaring is indrukwekkend, en kan iemand ten goede veranderden. Velen zoeken er actief naar. Men noemt het ook wel mystieke ervaringen en ze zijn een belangrijk onderdeel van vele religieuze en filosofische tradities.

Deze mensen zijn echter niet perfect. Perfectie is iets wezenlijk anders dan Zelfactualisatie. Zij zijn in staat om natuurlijk en moeiteloos bovenstaande eigenschappen vorm te geven, en dat te doen vanuit zichzelf, en niet omdat het aangeleerd is. Zij overstijgen veel gangbare opvattingen. Er is voor veel mensen bv zwart versus wit, liefde versus haat. Deze mensen beseffen echter dat er zonder zwart geen wit is, en zonder liefde geen haat. Zij beseffen dat beide uitingen zijn van dezelfde energie en elkaar nodig hebben om te kunnen bestaan.

In communicatie termen is dit wat we zouden mogen nastreven om te bereiken in communicatie met de ander. De ander open, eerlijk, zonder(voor)oordeel tegemoet treden. Deze persoon in zijn waarde laten en te laten ZIJN.

Wij mensen hebben allemaal onze verschillende niveaus van bewustzijn in meerdere of mindere mate in onze persoonlijkheid vertegenwoordigd. De meest ideale verdeling is die waar alle niveaus van bewustzijn gelijkmatig vertegenwoordigd zijn. Maar niemand is perfect dus zulke mensen zullen we (op een uitzondering na) niet tegenkomen in het aardse bestaan.

Dat betekent dus dat wij mensen, allemaal, een unieke verdeling hebben in de zeven bewustzijnsstadia. In principe is het zo dat je een aantal basisstadia van bewustzijn nodig hebt om als mens te kunnen functioneren.

We kunnen er echter van uitgaan dat de 3 basisstadia (lichamelijk, emotioneel en intellectueel bewustzijn) door vrijwel iedereen in meerdere of mindere mate ontwikkeld zijn. Ik denk zelfs dat een bepaalde mate van ontwikkeling van deze drie (fysiek, emotioneel, intellectueel) voorwaarde is tot ontwikkeling van de volgende vier stadia, te weten creatief, intuïtief, spiritueel en absoluut bewustzijn.

Geluk hangt volgens mij niet af van het gebruik van bepaalde niveaus van bewustzijn. Geluk hangt volgens mij veel meer af van je tevredenheid met de ontwikkeling van jouw persoonlijke stadia van bewustzijn. Iemand met een geestelijke handicap kan misschien wel helemaal geen behoefte hebben tot het ontwikkelen van welk bewustzijnstadium ook, en toch, op zijn eigen manier, onder zijn eigen voorwaarden gelukkig zijn.

Want wat is gelukkig zijn?

Ik denk dat gelukkig zijn inhoudt dat jij je prettig voelt bij de manier waarop je functioneert. Naar jezelf toe, maar ook naar je omgeving toe.

Volgens de Dikke van Dale is geluk :

1.gunstige loop van omstandigheden; voorspoed: hij heeft altijd – boft altijd; van – mogen spreken veel geluk hebben

2. aangenaam gevoel van iemand die zich verheugt

Wanneer ik dat lees heeft geluk voor mij te maken met een positieve benadering van iets of iemand. Natuurlijk kunnen creativiteit en intuïtie meehelpen aan het besef dat je door zaken positief te bekijken je eigen welbevinden kunt beïnvloeden. Maar het is geen voorwaarde, denk ik. Sommige mensen kunnen een enorme positieve instelling hebben terwijl anderen dat niet voor elkaar krijgen.

Is de weg naar geluk/positiviteit per se via creativiteit en/of intuïtie?

Ik denk het niet. Sommige mensen klampen zich vast aan religie, en halen daar hun geluk uit

Anderen klampen zich vast aan verslavingen en halen daar hun geluk uit (wat uiteraard kortdurend is, en eigenlijk een vlucht is uit de realiteit, maar het werkt wel op dat moment)

Mensen in ontwikkelingslanden vinden hun geluk in een maaltijd, en hebben helemaal geen boodschap aan creativiteit of intuïtie, ze willen eten!

Ik denk dat we als mens een ontwikkeling doormaken, van de wieg naar het graf, maar ook van leven naar leven. Daarmee evolueren we, en groeit dus ook ons bewustzijn.

Hoe bewuster je bent, hoe meer je jezelf wilt ontwikkelen, om tot heelwording met jezelf te komen.

Maar ben je nog niet zo bewust, dan heb je wellicht voldoende aan de eerste drie stadia van bewustzijn. Daarmee wil ik overigens niet beweren, dat mensen in bv ontwikkelingslanden, die met name bezig zijn met dat basisbewustzijn, daarmee niet ontwikkeld zouden kunnen zijn als ziel.

Ontwikkeling van het bewustzijn, valt niet automatisch samen met de plek en omstandigheden waar en waarin je geboren bent.

Het is echter wel van invloed. Iemand geboren in een ontwikkelingsland, zal veel harder moeten evolueren om de totale staat van zijn te bereiken, als iemand die geboren is in bijvoorbeeld de westerse wereld. Daar hebben we meer mogelijkheden tot onze beschikking om tot de bewustzijnsontwikkeling te komen. Onze basisbehoeften worden veel makkelijker ingevuld, waardoor we meer ruimte hebben om dat andere stukje tot ontwikkeling te brengen.

Toch waren onze voorouders niet zo bezig het met ontwikkelen van hun bewustzijn, niet zoals wij dat nu trachten te doen. Dat betekent toch niet per definitie dat zij ongelukkig waren?

Misschien is het wel zo dat persoonlijk geluk zich aanpast en wordt beïnvloedt door je persoonlijke staat van zijn en je persoonlijke behoeften daarin.

Heb je behoefte aan creatief en/of intuïtief bewustzijn, maar is het niet voldoende aanwezig dat zou je dat als “niet gelukkig” en uit balans kunnen ervaren.

Ben je nog niet zo ver ontwikkeld, en daardoor geconcentreerd op je primaire behoeften, kun je er je geluk uithalen, als die op de voor jou juiste manier ingevuld worden.

Wij mensen zijn hier op aarde om te leren. We leren de levenslessen die we voor onze geboorte voor onszelf hebben vastgesteld. Het is alleen zo jammer dat we dat vanaf het moment van onze geboorte vergeten, of niet meer bewust kunnen maken. De situaties of ervaringen die op ons pad komen zijn dan dus min of meer vastgelegd. Niet in de zin van dan en dan gebeurt er dit en dit, maar meer bepaalde uitdagingen die op je pad komen. Je kunt bijvoorbeeld geraakt worden op je eigenwaarde in een situatie, omdat je ooit bepaald hebt, dat je op dat gebied iets wilt leren.

Als mensen hebben we een vrije wil, en mogen we er zelf voor kiezen hoe we met de situaties die op ons pad komen om willen gaan. Die keuze is aan ons. Wanneer we op het einde van ons leven aangekomen zijn, wordt de balans opgemaakt. Lessen die we met goed gevolg doorlopen hebben zijn klaar. Lessen waarin we niet voldoende geleerd hebben, mogen we nog een keer doen in een ander leven.

Wanneer je al je levenslessen met goed gevolg doorlopen hebt, ben je heel. Dan hoef je niet meer terug naar de aardse leerschool. Dan begint de volgende fase van onze ontwikkeling. Ik geloof dat er ook in het buitenaardse verschillende dimensies zijn, waar je door heen gaat om verder te ont-wikkelen.

Als alles energie is, is er een kringloop die in elkaar grijpt. Dan houden energie, evolutie en reïncarnatie die energiestroom gezamenlijk op gang

Deze vraag vind ik moeilijk te beantwoorden.

Ik denk dat alles wel ontstaan is vanuit de oerknal. Maar waar die dan weer uit voortgekomen is…

Ik ben echter wel overtuigd van de uitspraak:  “Zo boven. Zo beneden”. Dus er is een Macro Kosmos en een Micro Kosmos. In het kleine zien we een afspiegelen van het grote. Samen vormen zijn het geheel. Het een kan niet zonder het ander. Daarom is alles wat aanwezig is functioneel, en draagt alles bij aan een heelheid. Door alles wat aanwezig is (met een reden) worden levende organismen, en dan bedoel ik de mens in het bijzonder, in staat gesteld om zich te ont-wikkelen en te groeien naar heelheid binnen zichzelf.

Ik geloof dat evolutie voor mij samenhangt met de kringloop van het leven. En dus enigszins parallel loopt met mijn visie over reïncarnatie.

Alles is energie.

Als mensen kunnen wij onze energie voeden op een positieve of minder positieve manier. In alles wat je bezighoudt stop je energie. Vaak gebeurt dat onbewust. Je kunt situaties voeden op een positieve of negatieve manier. Wanneer je in de put zit, en je voedt dat door een negatief zelfbeeld, versterk je de toestand waarin je je bevindt. Wanneer je echter in diezelfde situatie blijft geloven in jezelf (wat niet altijd makkelijk is) voed je de situatie op een positieve manier en maak je jezelf sterker om opgewassen te zijn tegen hetgeen wat op je pad komt.

Net zoals bij een batterij moet zowel de ingaande als de uitgaande kant stromen. Anders is de cirkel niet rond. Dat geeft een onderbreking van de energiestroom, waardoor deze kan stagneren.

Er zijn verschillende soorten energie, en ook verschillende manieren om ermee te werken.

Paranormaal, betekent, naast het normale. Het gaat hierbij dus om zintuigen die iemand ont-wikkelt (heeft) naast de “normale” zintuigen. Vandaar de uitdrukking ” een zesde zintuig hebben”.

In principe heeft iedereen de mogelijkheid om deze extra zintuigen te ont-wikkelen, want het is in potentie in ons allen aanwezig, maar we zijn het gaande weg de menselijke evolutie een beetje kwijtgeraakt.

Eigenlijk betekent paranormaal niet meer of minder dan een extra gevoeligheid hebben om energie op te pikken. Dat kan zich vervolgens op verschillende manieren vertalen:

 • in beelden (helderzien)
 • in woorden (channeling)
 • in gevoelens (heldervoelen)
 • in weten (helderweten)
 • in geuren (helderruiken)
 • in horen (helderhoren)

Dit zijn allemaal uitingen van hetzelfde fenomeen, namelijk die gevoeligheid voor het oppikken van energie.

Een medium is iemand die als medium dient om energie op te vangen en vertalen. Tegenwoordig is daar weer een onderverdeling in te maken, maar in feite werkt een medium altijd met energie. en als je contact kunt leggen met de energie van een voorwerp, kun je dat waarschijnlijk ook met de energie van mensen, en daarbij maakt het niet uit of deze leven of zijn overgegaan.

Een Trance medium is iemand die het lichaam ten dienste stelt van een energie. Zodat deze energie via het lichaam van het trance medium kan manifesteren.

Een paragnost is iemand die een vooruitziende blik heeft.

Overal is energie, niet alleen in ons, maar ook om ons. We krijgen dus ook te maken met energieën die zich in ruimtes bevinden, wanneer we een ruimte betreden.

Het kan voorkomen dat ruimten energetisch uit balans zijn. Bijvoorbeeld door energie die is blijven hangen van andere mensen die zich in de ruimte hebben bevonden. Maar er kan ook energie blijven hangen van situaties die zich in de ruimte hebben afgespeeld.

Het kan zelfs zo zijn dat zich zielen of entiteiten in een ruimte bevinden. Op zich is dat allemaal niet erg, zolang je te maken hebt met positieve energie.Wanneer dat niet het geval is, kan dat voor problemen zorgen.

Stel je hebt een restaurant waarvan de energiebalans verstoord is. Er hangen wat energieën van ruzies die daar hebben plaatsgehad, en er bevindt zich ook energie van een voormalig vaste bezoeker die nou niet bepaald een positieve levensinstelling had. Op energetisch niveau werkt dat niet echt uitnodigend voor je bezoekers. Dan is het mogelijk om je ruimte energetisch te laten reinigen, zodat de balans herstelt wordt. Soms is het nodig om dat met regelmaat te doen, zeker als het om een bedrijfsruimte gaat, die uitnodigend moet zijn voor bezoekers, of waar veel mensen werken.

 • Er wordt onderzocht hoe zuiver een ruimte is in procenten, en of er speciale aandachtsplekken zijn binnen die ruimte.
 • Wanneer er sprake is van meerdere ruimten wordt de volgorde van de zuivering van de ruimten bepalen.
 • Daarna wordt de energie van de ruimten gezuiverd volgens een oud ritueel.
 • Wanneer dat gebeurd is wordt er een positieve intentie neergezet in die ruimte om de energie te ondersteunen.
 • Dan wordt de zuiverheid van de energie van elke gereinigde ruimte opnieuw gecheckt.
 • Meestal is het nodig dat de eigenaar van de ruimte ook gezuiverd wordt.
 • Soms is het nodig om ook nog andere maatregelen te treffen om een ruimte zuiver te houden.

Spiritualiteit is een bewustwording van het ZIJN op spiritueel vlak. Spirituele bewustwording kan je helpen om met jezelf in balans te komen en het leven op een andere manier te begrijpen. Het is niet onbelangrijk dat spiritualiteit toepasbaar moet zijn in het HIER en NU. Het moet ons niet verder van ons leven op aarde brengen, maar juist dichter bij de essentie van het leven. Daarom is het belangrijk om spiritualiteit op een aardse manier handen en voeten te geven, zodat we er zoveel mogelijk profijt uit kunnen halen.
In je persoonlijke spirituele ont-wikkeling kun je dagelijks verrast worden door alles wat op je pad komt. Niet alles is op een “logische” manier te verklaren, en dat hoeft ook niet. Wij mensen zijn steeds in ont-wikkeling en  en gaandeweg deze ontdekkingsreis leer je elke dag weer bij.

Er zijn tegenwoordig veel mensen die kaarten leggen of laten leggen.
Daar zitten goede en serieuzer kaartleggers onder. Toch zijn er ook mensen die kaarten leggen , en je daarbij vertellen wat je wilt horen. Dat is natuurlijk wel zo makkelijk voor zowel vrager als beantwoorder van de vraag.

De kwaliteit van een kaartconsult hangt niet alleen samen met de kwaliteit van de kaartlegger, of …toch eigenlijk ook weer wel misschien.
Het begint natuurlijk met de vraag die gesteld wordt.

Hoe dieper en serieuzer de vraag, hoe dieper in serieuzer het antwoord.

Vragen als:” wanneer win ik de lotto” , of ” wanneer gaat *** dood”, zijn niet serieus en ethisch verantwoord te noemen, dus daar zul je ook geen goed antwoord op krijgen.  Een goede kaartlegger, zal trouwens niet eens op dit soort vragen ingaan.
Soms gebruikt een medium in eerste instantie kaarten als middel om de informatiestroom van de andere dimensie op te wekken.

Kaarten kun je gebruiken als middel om meer inzicht te krijgen, waardoor je een situatie op een andere manier kunt bekijken.
Het zou de voorkeur verdienen om de kaarten in te zetten om je dichter bij jezelf te brengen, niet om aan toekomstvoorspellerij te doen.

Kaartleggingen kunnen een extra aanvulling zijn, maar het is wel belangrijk om erop te wijzen  dat elke mens een vrije wil heeft, en dat kaarten of welke andere instrumenten dan ook, niet bepalen hoe zaken zich ontwikkelen. Dat kun jij alleen zelf.

Do’s en Don’ts

 • Wanneer je kaarten voor anderen legt is het belangrijk dat je er intuïtief mee werkt, en goed let op wat je voelt en gewaar wordt.
 • Beantwoord geen vragen die niet serieus zijn.
 • Wees je ervan bewust dat je een grote verantwoordelijkheid neemt, op het moment dat je de kaarten voor een ander legt.
 • Doe nimmer uitspraken die een vraagsteller niet kan handelen
 • Wees niet fatalistisch in je uitspraken
 • Zet mensen aan tot eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid
 • Benadruk de tijdelijke uitwerkingsperiode van een legging.
 • Als je niet weet wat je doet, doe het dan niet!

In onze dromen zitten vaak veel symbolen verscholen. Wanneer je deze symbolen begrijpt, begrijp je de boodschap van je droom en jezelf beter. Wanneer je terugkerende dromen hebt kun je bemerken dat deze wegblijven wanneer je de symboliek ervan begrepen hebt.

De betekenis die wij onze dromen toekennen, ligt verscholen in onze eigen belevingswereld. Of we betekenis willen geven aan onze dromen, is een eigen keuze. Hetzelfde geldt bij droominterpretaties door anderen: de dromer zelf heeft het laatste woord, hij ervaart een betekenis al of niet als een zinvol verklarend patroon van afzonderlijke droomelementen.

Je kunt je trainen op het onthouden van je dromen, en uiteindelijk een geheel eigen droomwoordenboek samenstellen.