Direct contact:  (073) 751 36 42

Privacy verklaring

Privacy statement 

Toelichting
Dit is een voorbeeld van een privacydocument die je op de website kunt zetten, of kunt opnemen op het intake,- of aanmeldingsformulier dat de cliënt tekent bij aanmelding.
Je informeert met dit document de cliënt uitdrukkelijk welke gegevens je opslaat in het cliëntendossier en wat je er mee doet.
Zorg dat je vastlegt dat de cliënt kennis heeft van dit document en er mee instemt.


UW PRIVACY
Bij het verlenen van mijn diensten in de praktijk verwerk ikuw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omga heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via de website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het begeleidingstraject.

Persoonsgegevens
Ik verwerk de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum, -tijd en –plaats
• Geslacht
• Opleiding, studie, beroep.
• Competenties en interessegebieden
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie

Doeleinden
Ik verwerk deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact;
• Het bieden van een persoonlijk begeleidingstraject;
• Een goede en efficiënte dienstverlening;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Marketing;
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen;
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde advertenties en informatie op de
• Het versturen van de nieuwsbrief
• Het leveren van door u bestelde producten


Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het begeleidingstraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerk ik persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
• De verbetering van mijn diensten;
• De bescherming van mijn financiële belangen;
• Beveiliging en het beheer van mijn systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals mijn provider en administrateur, of andere derden die worden ingeschakeld bij het begeleidingstraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens worden niet opgeslagen in de Cloud.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang ik uw gegevens bewaar
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe ik uw gegevens beveilig
Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Van de informatie die over u wordt verzameld worden gedragsanalyses gemaakt. Dit doe ik om mijn dienstverlening te kunnen verbeteren en om terugkoppeling en advies te kunnen geven aan opdrachtgevers door middel van rapportages.

Daarnaast combineer ik de persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de website, om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten
U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Info @ lifecompass.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14-5-2018

 

Meer nieuws, bezieling en inspiratie

GRATIS ontvangen

Met één druk op de knop aan- en afmelden