Astrologische prognose voor Nederland 2010

Astrologische prognose voor Nederland 2010

Onze houding als land staat behoorlijk onder druk en het is belangrijk dat we ons niet laten leiden door de wil van andere landen, maar luisteren naar de behoeften en wensen van het volk.

De schuine tekst is een aanvulling op de voorspellingen met feiten en ontwikkelingen in het jaar 2010

Hoe profileert Nederland zich?

Door het gehele jaar heen zullen we merken dat we ons op een andere manieren moeten gaan opstellen naar andere landen. We hebben tot nu toe altijd een vrij meegaande opstelling gehad, om onze veilige positie niet kwijt te raken. Dit jaar echter zullen er zich een aantal situaties voordoen, waardoor duidelijk wordt dat die meegaande houding niet langer meer voldoet. Er wordt van ons land gevraagd om de touwtjes wat meer zelf in de hand te houden. Dit speelde duidelijk in de beslissing om onze soldaten terug te trekken uit Afganistan.

Wanneer dat achterwege blijft en we dus niet van ons af gaan bijten, wanneer bijvoorbeeld Europees beleid ons raakt, kunnen we bemerken dat onze leiders zullen proberen de touwtjes wat meer in de hand te houden op landsniveau. Daarmee gaat de overheid een steeds meer controlerende en bepalende functie krijgen richting het volk. Met name rond januari, juni en november kunnen we hiermee te maken krijgen. Rond januari viel het kabinet, in juni waren er nieuwe verkiezingen en in november wordt het beleid van de nieuwe regering duidelijk. 

Onze houding als land staat behoorlijk onder druk en het is belangrijk dat we ons niet laten leiden door de wil van andere landen, maar luisteren naar de behoeften en wensen van het volk. Men wil duidelijk vast wil houden aan het verleiden maar op een of andere manier wordt de aanpak die men in het verleiden hanteerde niet helemaal zuiver bekeken. Men denkt nieuwe problemen op oude manieren te kunnen oplossen, maar zal ondervinden dat dat niet gaat werken. Men zal er proefondervindelijk achter komen dat oude structuren losgelaten moeten worden, voor nieuwe, maar dat zal op nog heel wat weerstand, met name bij de overheid, stuiten. DIT IS HEEL ERG TOEPASBAAR OP DE VORMING VAN DE NIEUWE REGERING. We worden als land de eerste tijd ook niet echt gezien door andere landen en dus een beetje ondergesneeuwd. Dat kunnen we met name in het eerste half jaar erg goed voelen.

 

Financiën

Het in evenwicht brengen van de financiën vraagt dit jaar enorm veel inspanning en energie en lijkt in eerste instantie niet goed op gang te komen. De wil is er wel, maar de daden blijven wat achterwege. Het lijkt erop dat de politiek moeite heeft om zicht te krijgen op de financiën, of wellicht wordt het voor de burgers niet echt transparant gemaakt. Met name rond maart, augustus en zelfs in januari van 2011 krijgen we te maken met onduidelijkheden in verband met de financiën. Het lijkt erop dat men iets al te optimistisch is waardoor uitgaven te laag worden ingeschat, en er te makkelijk of optimistisch geïnvesteerd wordt. Mogelijke te grote uitgaven zijn actueel rond mei en september. Het economisch herstel staat hoog op de agenda. In de eerste helft van 2010 lijkt het beter te gaan met de economie. Rond oktober, november lijkt de ontwikkeling echter te stagneren, en kunnen we te maken krijgen met behoorlijke tegenvallers. Deze daling zet zich waarschijnlijk voort in de eerste helft van 2011.  De nieuwe bezuiningingsmaatregelen spreken voor zich. 

 

Handel

Er worden nieuwe wegen ontdekt om onze handelsgeest weer nieuw leven in te blazen. Mogelijk hebben deze te maken met het buitenland. In ieder geval zal er veel vernieuwing en innovatie plaatsvinden. Waarschijnlijke gebieden waar deze innovaties zullen plaatsvinden hebben te maken met zonne-energie en elektrische vervoersmiddelen of onderdelen daarvan. Dit jaar zijn er inderdaad nieuwe stappen gezet op dit gebied. 

 

Onderwijs

In het onderwijs zullen een aantal verregaande veranderingen worden doorgevoerd. Wellicht komen er andere structuren met betrekking tot schoolleiding en personeel, maar ook in manieren van lesgeven. Er wordt op dit moment gesproken over herzieningen met betrekking tot lesgelden, studiefinanciering etc.  Veranderingen die vorig jaar zijn uitgedacht zullen dit jaar geïmplementeerd worden.

 

Huizenmarkt

De huizenmarkt krijgt een positieve impuls rond mei, oktober en december. Ook op dit gebied staan ons veranderingen te wachten. Wellicht kan dat te maken hebben met regelgeving met betrekking tot huurhuizen. Er worden door de economische crisis ondanks positieve impulsen nog steeds minder woningen verkocht, en het is van belang dat mensen kunnen doorstromen in het huurhuizencircuit. Er gaan meer mensen huren en minder mensen kopen. Dat maakt dat de jarenlange wachttijden niet meer voldoen. Het is zaak om tot vereenvoudiging van procedures te komen, wil men voorkomen dat de woningnood groeit. Op dit punt zijn niet echt maatregelen genomen, dus hier voorzie ik nog problemen in 2011. 

 

Kunst, cultuur uitgaan, ontspanning, sport

Er wordt minder uitgegaan, en minder uitgegeven aan sport ontspanning, kunst en cultuur. De Nederlanders houden hun geld toch wat meer vast. Deze ontwikkeling heeft zich ingezet eind vorig jaar, en zal in de eerste helft van 2010 steeds duidelijker worden. Rond september worden de gevolgen hiervan goed duidelijk. Verhoging van de BTW voor theaterbezoek, wegbezuinigen van orkesten, minderen van subsidies. 

 

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg blijft een zeer belangrijk punt van discussie, maar de grootste klappen zijn wel gevallen. We gaan op zoek naar mogelijkheden tot samenwerking, zodat kwaliteit, voor zover dat nog mogelijk is, gehandhaafd blijft. Verzekeringen gaan behoorlijk snijden, waar mogelijk, in het zorgverzekeringspakket. Controle van persoonsgegevens bij ziekte of opname wordt uitgebreid en strenger.

 

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid lijkt af te nemen en komt op een dieptepunt rond september. Er zijn bezuinigen te verwachten bij politie en/of justitie en ook het leger moet de broekriem aanhalen. Mogelijk moeten leidinggevende instanties en/of personen wegbezuinigd worden. De regering heeft aangekondigd te gaan snijden in het eigen vlees.

 

Samenwerking met andere landen

De samenwerking met andere landen vraagt van Nederland een groot aanpassend vermogen, maar er bestaat steeds meer behoefte om zich niet te laten leiden maar zelf de leiding te nemen. Dat betekent dat er, met name rond januari, juni en november, conflicten te verwachten zijn met andere landen.

 

Koningshuis

In 2009 leek het astrologisch de juiste tijd om een troonsopvolging in gang te zetten. Ik had gedacht dat er een troonsopvolging zou komen door onverwachte gebeurtenissen. Die onverwachte gebeurtenissen zijn er geweest (30-4-2009) maar de wisseling van de troon is uitgebleven. Toch komt het steeds dichterbij naar mijn idee. De eerste mogelijke aanwijzingen hiervoor zouden naar buiten kunnen komen rond februari, maart. Achteraf bekeken heeft dit wel te maken gehad met de leiding van ons land, maar op een ander niveau, namelijk de val van het kabinet. 

 

Onze regering

De regering blijft de ingeslagen weg volgen. Er blijven nog veel zaken niet helder en transparant. Toch lijkt het erop dat daar niet echt kritiek op te verwachten valt, die daar verandering in gaat brengen.

 

Persoonlijke tendensen voor een aantal bekende politici:

(Omdat ik niet over alle juiste gegevens beschik kan ik geen specificatie geven van het gebied waarop de uitwerking zal plaatsvinden, hierdoor kunnen deze tendensen op het politieke maar ook op het privé vlak uitwerken.)

Jan Peter Balkenende
Zal met een behoorlijke innerlijke onrust te maken krijgen. Hij loopt de kans veel te hard te werken, en absoluut niet aan ontspanning toe te komen. Het is belangrijk dat hij zijn grenzen wat dat betreft in de gaten houdt. Vooral in mei is de spanning merkbaar voor hem. Periode voorafgaand aan de verkiezingen. 

Wouter Bos
Gaat zich meer profileren als zelfstandig en misschien EIGEN-wijze minister. Bos is tegen besluiten ingegaan waardoor het kabinet ten val gekomen is en uiteindelijk heeft hij de politiek verlaten.

Agnes Kant
Gaat steeds meer van zich afbijten, en kan in het debat wat feller worden. Haar felheid heeft haar doen besluiten om terug te treden.

Mark Rutte
Is uit op samenwerking, maar wil daarbij zijn zelfstandigheid en leiderschap niet prijsgeven. Hij heeft de touwtjes aardig goed in de hand gehad.

Geert Wilders
Wordt voorzichtiger in zijn uitspraken. Dat is gebleken in verkiezingstijd.

Femke Halsema
Wil grenzen verleggen. (Misschien ontstaat er een samenwerking tussen SP en Groen Links)

André Rouvoet
Stelt een aantal opvattingen bij. Hij mag oppassen met zijn energiepeil, want er wordt erg veel van hem gevraagd

Alexander Pechthold
Komt onder druk te staan omdat hij een aantal zaken grondig wil veranderen.

 

Sociaal stelsel en voorzieningen.

In september worden verdere bezuinigende maatregelen bekend in verband met ons sociale stelsel. Premie ziektenkostenverzekering gaat omhoog. Vanaf november zullen we te maken krijgen met bezuinigingen op het gebied van gezondheidszorg in ziekenhuizen, en verpleeg-, en verzorgingstehuizen. Daarmee is de situatie van zorgbehoevenden nog steeds niet veiliggesteld.

 

Spiritualiteit

Er zijn steeds meer mensen op zoek naar spirituele bewustwording. Dat heeft te maken met de tijdsgeest. Toch kunnen we bemerken dat deze ontwikkeling in het laatste kwartaal van 2010 op een of andere manier wordt afgeremd. Misschien willen we te snel en mogen we pas op de plaats maken. Misschien gaat onze aandacht naar andere zaken uit. Dat laatste is natuurlijk niet ondenkbaar, want eerst moeten onze basisbehoeften ingevuld zijn voordat we verder kunnen gaan kijken, wat er allemaal nog meer is tussen hemel en aarde. Mogelijk werkt deze ontwikkeling niet zozeer persoonlijk uit, maar meer op landsniveau. Dat zou kunnen betekenen dat de ruimte die de alternatieve geneeswijzen heel langzaam hebben gekregen om serieus genomen te worden, gaat afnemen. Mogelijk wil men door strengere wetgeving de grens tussen alternatieve en reguliere geneeskunde aanscherpen, waardoor wij steeds minder mogelijkheden tot kiezen krijgen. Men wil homeopatische en alternatieve geneesmiddelen weren. 

 

Samengevat

Wordt 2010 een jaar waarin Nederland haar plek mag gaan innemen en haar stem mag laten horen. Ondanks meevallers moeten er nog een aantal economische tegenvallers geïncasseerd worden. We zijn nog steeds op weg naar 2012 en zitten dus ook nog steeds in een overgangsfase, die niet echt makkelijk is. Tegelijkertijd mogen we getuige zijn van veranderende tijden. Ik wens u allen een zeer liefdevol, gezond en spiritueel nieuw jaar toe, met mooie inzichten en persoonlijke groeimomenten.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?