Astrologische prognose voor Nederland 2012

Astrologische prognose voor Nederland 2012

We lopen tegen grenzen aan, en iedereen voelt dat het niet gaat werken op de manier die gehanteerd wordt. We hebben het gevoel met de rug tegen de muur te staan, en we kunnen niet anders dan alle herstructureringen te slikken.

 

Prognose 2012

Hoe profileert Nederland zich? Van nature is Nederland een land dat graag zorgt voor van alles en iedereen, en daarin ook een vrij traditionele instelling heeft. Deze manier van doen staat in december 2011, maart en september 2012 behoorlijk op de schop. We lopen tegen grenzen aan, en iedereen voelt dat het niet gaat werken op de manier die gehanteerd wordt. We hebben het gevoel met de rug tegen de muur te staan, en het lijkt erop dat we niet anders kunnen dan alle herstructureringen te slikken. De tijd dat iedereen hier welkom was lijkt voorgoed voorbij. De grenzen die bepaald worden voelen helemaal niet goed.
Daarmee kan er nog behoorlijk wat onderhuidse spanning ontstaan die zoals gezegd gedurende het jaar een aantal malen pijnlijk zichtbaar wordt. In februari en maart lijkt ons imago een positieve boost te krijgen, mogelijk komt dat omdat zaken iets mooier voorgesteld worden dan ze in werkelijkheid zijn. Het lijkt erop dat Nederland te maken krijgt met een Identiteitscrisis, zo je daarvan kunt spreken bij een land. Er mogen een aantal zaken veranderd worden. Met name in maart, mei en december kunnen we bemerken dat dit desnoods met harde hand zal gebeuren. Men wil af van ons meegaande imago, en er komt een verharding in onze maatschappij, al dan niet door de overheid opgelegd. Een tendens die zich in de tweede helft van 2011 heeft ingezet vindt voortgang in dit jaar. Dat betekent dat we rond maart te maken kunnen krijgen met plotselinge ont-wikkelingen die onze uitstraling naar andere landen behoorlijk op de schop zetten. Rond november lijkt de rust weer enigszins terug te keren, en komt er meer ruimte om een stukje betrokkenheid uit te dragen. Het zou zomaar kunnen dat dan duidelijk wordt dat een aantal nieuwe wegen en manieren niet voldoen, en er wordt teruggevallen op oude structuren. Waar ik persoonlijk dan aan moet denken, is alsof er sprake van is, dat er bijvoorbeeld weer een soort van ziekenfonds terug gaat komen. Als er bepaalde inzichten duidelijk zijn, betekent dat echter nog niet dat daar zomaar op een andere manier naar gehandeld kan worden. Dat zal nog wel voor wat spanningen gaan zorgen, met name rond november 2012 en ook nog in maart 2013. Het lijkt erop dat Nederland wat op hol geslagen is. Eind van 2012 komt er ruimte om op een positieve manier herstel in te zetten.

 

Financiën

Aan het eind van 2011, lijken de financiële economie op een dieptepunt te belanden. Het water stijgt steeds meer mensen naar de lippen. En steeds meer mensen hebben het gevoel er niet meer uit te komen. Armoede neemt toe. De oplossing om eruit te komen, ligt niet binnen handbereik. Er zullen wat mogelijke noodgrepen zijn, maar geen van deze maatregelen levert optimaal resultaat, want aan alles hangt minstens één nadeel. Deze tendens zal zelfs nog in maart en september 2012 behoorlijk voelbaar zijn. Herstructurering van het financiële stelsel lijkt in de periode van december 2011 tot september 2012 een optie die overwogen wordt. In mei lijkt er enig optimisme te komen, mogelijk worden er enkele zaken iets mooier gebracht dan ze zijn. In november van 2012 en in maart 2013 lijkt de boel op financieel gebied behoorlijk vast te lopen.

 

Handel

De hoop om uit de crisis te komen is gericht op de handel. Nederland is van huis uit een handelsland, en er lijken initiatieven ontwikkelt te worden die maken dat we innovatiever aan de slag gaan. We trekken er meer op uit om ons land, onze producten en diensten aan de man te brengen. Ik heb het idee dat er mogelijkheden zijn die te maken hebben met een voorloper rol in de ontwikkeling en toepassing van zonne-energie. Op het gebied van handel kunnen er echter nogal wat ongrijpbare situaties ontstaan. Ons imago loopt een flinke knauw op. Deze ontwikkeling, die in november 2011 is ingezet, loopt door het hele jaar heen. Hierdoor is het voor andere landen steeds minder duidelijk waar Nederland staat, en waar Nederland voor staat. Dat maakt dat eventuele buitenlandse investeerders, niet zo makkelijk en snel over de brug komen. Het lijkt erop dat de handel en dus de economie het niet bepaald makkelijk zullen krijgen dit jaar. Een behoorlijke economische tegenslag is te verwachten rond oktober, dit heeft volgens mij te maken met een deal die er erg veelbelovend uitziet, maar die eigenlijk vanaf het begin niet echt soepel is verlopen.

 

Onderwijs

Helaas zijn op het onderwijs nog meer beperkende maatregelen te verwachten, met name rond mei en augustus. Daarbij denk ik dan vooral aan regels richting onderwijsinstellingen. We hebben in 2011 gezien dat er een behoorlijk aantal opleidingen gesjoemeld hebben met cijfers en geslaagden. Daardoor zijn er aardig wat ruiten ingegooid. De regels worden aangescherpt, en dat betekent dat de goeden het met de kwaden zullen beslechten. Ik heb het idee dat er eerst heel wat uitgeprobeerd gaat worden, voor er daadwerkelijk een goede regulering plaats kan vinden. Bezuinigingen worden verder doorgezet, en het lijkt een nieuwe trend te worden om ouders voor steeds meer, en op meer plekken in te zetten. Misschien zelfs nog wel voor de klas Misschien worden er zelfs wel idee gelanceerd om de mogelijkheden van thuisonderwijs al dan niet in groepsverband te onderzoeken.

 

Huizenmarkt

Ook de huizenmarkt blijft het moeilijk hebben, met name rond mei en augustus is hier een dip te verwachten. Al lijkt het er rond mei eerst wat positiever uit te zien. Mogelijk wordt er rond die tijd een regeling geïntroduceerd waar hoge verwachtingen van zijn, die dan uiteindelijk toch tegenvallende resultaten heeft. Op een of andere manier komt een doorstroming zeer moeizaam op gang. In december 2012 lijkt de spanning op de huizenmarkt die zich gedurende het jaar opgebouwd heeft iets hanteerbaarder te worden. Daarmee kan er weer beweging in de zaak komen. Dat betekent overigens niet dat alle problemen dan als vanzelf oplossen. Wanneer het goed wordt aangepakt lukt het echter wel om een eerste stap te zetten om de zaak weer in beweging te krijgen. Omdat de huizenmarkt zo vast zit, is het te verwachten dat de woningnood toe gaat nemen. Leegstand in bedrijfspanden neemt toe. Mogelijk wordt hier naar een creatieve oplossing gezocht door bedrijfspanden geschikt te maken voor particuliere bewoning.

 

Kunst, cultuur uitgaan, ontspanning, sport

In januari lijkt het steeds onduidelijker wat er met de kunst- en cultuursector gaat gebeuren. Het ligt in de verwachting dat alleen sterke, gezonde en creatief ondernemende organisaties en instellingen het gaan redden. Kunst om de kunst wordt uitgedund. Hoe groter het draagvlak, hoe meer overlevingskans. De bezuinigingen die ingezet zijn, worden verder door gevoerd, terwijl ontspanning en cultuur eigenlijk zo ontzettend hard nodig zijn in donkere periodes. Vanuit de branche zelf, zullen creatieve initiatieven opgestart worden, om los van wat voor subsidie dan ook, het hoofd boven water te houden. Daarbij zou je kunnen denken aan het inkopen van aandelen van een voorstelling door bedrijven en/of particulieren. Er komen mogelijkheden om op een productieve en constructieve manier samen te werken met het bedrijfsleven. Begin juni lijken zich donkere wolken samen te pakken, die ertoe zullen leiden dat doelstellingen etc. van een groot aantal gezelschappen en bedrijven in de kunst- en cultuursector totaal omgegooid worden. Dat kan zelfs zover gaan, dat men op zoek gaat naar het nut en bestaansrecht. In november worden dan de puntjes op de spreekwoordelijke “i “ gezet, en kan er begonnen worden met een soort van wederopbouw van de branche.

 

Gezondheidszorg en Werkgelegenheid

Er vallen vanaf februari grote structurele veranderingen te verwachten op het gebied van werkgelegenheid en gezondheidszorg. Door sommige zaken zullen we ons overvallen voelen, zo snel als veranderingen toenemen. Protesten zouden grote en rebelse vormen aan kunnen nemen. Rond juni, zo halverwege het jaar lijkt er sprake te zijn van onvrede en onduidelijkheid. Het zal tijd nodig hebben om de boel te sussen. Het overzicht is ver te zoeken, en er wordt uit alle macht aan gewerkt om weer duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken. Vanaf augustus worden er pogingen ondernomen om weer overzicht, inzicht en vooral berusting te creëren in de ontstane situatie. Daarbij is er behoefte om vast te houden aan dat wat bekend is, maar wellicht blijkt dat niet mogelijk. Een totaal nieuwe aanpak van werkeloosheid en gezondheidszorg gaat met behoorlijk wat spanning gepaard, en zal uiteindelijk voor het beste resultaat zorgen. Vanaf november zullen er ingrijpende veranderingen zichtbaar worden op het gebied van de gezondheidszorg en de werkende/werkeloze samenleving.

 

Samenwerking met andere landen

De samenwerking met andere landen verloopt niet bepaald soepel. Het is tijd om onze aanpak te herzien. Verandering is nodig hoe dan ook. Rond februari, juni en december zullen zich gelegenheden voordoen, waarbij Nederland op een licht positieve manier heel voorzichtig haar opstelling kan veranderen. Ik denk dan aan statements richting Europa waarbij er stelling genomen wordt om ons land te beschermen tegen ontwikkelingen die men door wil voeren in het kader van het groter belang. In maart lijkt er iets vast te lopen om het gebied van de Europese samenwerking. Rond april laten we wat meer van ons horen richting Europa. In de zomer zal het nog een harde dobber blijken te zijn om woorden om te zetten in daden voor de heren en dames politici. Het hervinden van een eigen structuur en het aangeven van onze grenzen (letterlijk of figuurlijk) speelt met name in december op.

 

Bodem, grondstoffen en verborgen zaken

In maart komt er iets aan het licht dat tot dan toe goed verborgen is gebleven. Dat kan te maken hebben met bodemstoffen. Voor mijn gevoel zou het ook te maken kunnen hebben met een grote protestdemonstratie, waar alle ingehouden frustraties in verband met de bezuinigingen een uitlaatklep gaan vinden. Mogelijk wordt de nasleep van een en ander iets te optimistisch ingeschat en krijgen we in de tweede helft van het jaar de rekening gepresenteerd. In december komen er strengere regels zodat het illegaal dumpen nog beter aan banden gelegd kan worden.

 

Koningshuis

Rond maart zijn er herstructureringen te verwachten met betrekking tot het koningshuis of regering. Wellicht wordt de invulling van het koningschap meer ceremonieel van aard. Of komen er nieuwe verkiezingen …? Rond november pakken zich mogelijk donkere wolken samen rondom zaken die met het koningshuis of regering te maken hebben. Vanaf december is er een positieve ontwikkeling waardoor er een duidelijke basis komt, van waaruit verder gebouwd kan worden.

 

Onze regering

In 2012 zal er met name rond februari, oktober en december onduidelijkheid zijn vanuit de politiek. Het lijkt erop dat het voor de burgers niet bepaald duidelijk is, waar de regering heen wil met haar beleid. Mogelijk weet ze dat zelf niet eens. Er zullen dit jaar op politiek en staatkundig niveau behoorlijk wat plotselinge veranderingen plaatsvinden. Dat betekent dat de politici aangesproken gaan worden op flexibiliteit en ad hoc moeten reageren op onvoorziene situaties. Onze landsleiders hebben de neiging wat zaken iets te positief in te schatten, en worden daar rond februari mee geconfronteerd. Men zal er alles aan doen om dit niet naar buiten toe te laten komen, maar dat zal niet zo makkelijk zijn. Er is sprake van bedrog, dat door een klokkenluider aan het licht komt. Rond mei start een proces dat een positieve uitwerking heeft in het doorvoeren van een aantal vernieuwingen. In september wordt een volgende stap genomen, om in februari 2013 tot een afronding te komen. In november kan dat eerst nog enige onduidelijkheid geven.

 

Persoonlijke tendensen voor een aantal bekende politici:

(Omdat ik niet over alle juiste gegevens beschik kan ik geen specificatie geven van het gebied waarop de uitwerking zal plaatsvinden, hierdoor kunnen deze tendensen op het politieke maar ook op het privé vlak uitwerken.)

 

Mark Rutte

In het eerste kwartaal van 2012 lijkt hij wat opgebrand te raken. Een burn-out zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Deze tendens is in het laatste kwartaal van 2011 ingezet. Omdat Rutte toch wel enigszins eigenwijs is, loopt hij de kans de signalen van zijn lichaam te negeren. Dan zou hij uiteindelijk tot tijdelijke stilstand gebracht kunnen worden door externe factoren. Met je voet in het gips of iets dergelijks, moet je immers wel even pas op de plaats maken.

 

Maxime Verhagen

In 2011 leek hij steeds minder op de voorgrond te staan, en dat doet hem niet bepaald goed. Het zou zomaar kunnen dat Verhagen zich afvraagt wat het nut is van een en ander. Een zoektocht naar binnen is de aangewezen manier om helderheid te krijgen over wat hij wil en nodig heeft. Als daaraan voorbij gegaan wordt, zou er mogelijk zelfs sprake kunnen zijn van enige vorm van Identiteitscrisis. Daardoor wordt zijn leiderschap niet bepaald zichtbaarder.

 

Geert Wilders

Wilders zit in een soortgelijke omstandigheid als Marc Rutte. Ook hij loopt kans enigszins opgebrand te raken. Hij doet er goed aan om op tijd een tijdelijke stap terug te doen omdat ook hij anders al zijn energie verbruikt, zonder dat er ruimte is om weer enige reserve op te bouwen.

 

Emile Roemer

Lijkt zich op zijn plek te voelen in de politiek. Zijn energie, weerbaarheid en vechtlust lijken alleen maar toe te nemen. Op het eerste gezicht lijkt alles redelijk voorspoedig te gaan voor Roemer.

 

Job Cohen

Heeft een pittige periode achter de rug, waarin hij uitgedaagd is om grenzen te stellen, en ook wat duidelijker in zijn uitspraken te zijn. Cohen is van nature een verbinder en daarmee is het niet makkelijk om te kiezen. Wikken en wegen hoort bij zijn natuur, en daarin is hij een aantal grenzen tegengekomen, zoals gezegd. In het aankomend jaar zal er veel van hem gevraagd worden. De uitdaging is om vorm te geven aan een aantal persoonlijke issues. Ook wordt hij uitgedaagd om in zijn communicatie duidelijker te worden en zich meer en steviger uit te spreken.

 

Jolanda Sap

Krijgt te maken met plotselinge ontwikkelingen waardoor ze steeds meer haar draai vindt in de politiek en waardoor ze mogelijk wat eigenwijs wordt gevonden. Het is een positieve ontwikkeling voor haar.

 

Alexander Pechthold

Gaat uitgedaagd worden om zijn gevoel steeds meer te laten spreken, mogelijk krijgt hij te maken met veranderingen in de privésfeer, zoals bijvoorbeeld een verhuizing.

 

Sociaal stelsel en voorzieningen

Ons stelsel van sociale voorzieningen krijgt veel verandering te verduren. Gedurende het hele jaar kunnen zich plotselinge ontwikkelingen voordoen. Dat betekent waarschijnlijk dat het nieuwe beleid zichtbaar wordt, en dat de mensen die daarmee te maken krijgen in steeds schrijnendere situaties terecht komen. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit op steeds meer weerstand stuit, en de stem van het volk zal steeds luider klinken. Met name in maart en april, lijkt het allemaal nog wel mee te vallen. In juni en juli kunnen er zeer pijnlijke gevolgen aan het licht komen.

Spiritualiteit

Ziekenhuizen gaan vanaf augustus in rustiger vaarwater terecht komen en er lijkt zich evenals in verpleegtehuizen een licht positieve tendens te ontwikkelen. Deze trend zet zich in 2013 nog voort. Rond mei zal er sprake zijn van grote onduidelijkheid met betrekking tot spiritueel bewustzijn en spirituele ontwikkeling. Velen hebben voor 2012 doemscenario’s klaarliggen, en velen hebben de neiging om daarin mee te gaan. Niemand weet precies wat ons te wachten staat. Het is de mens een beetje eigen om van het slechtste uit te gaan, want dan kan het altijd meevallen. In feite voed je op die manier zo’n negatieve gedachte juist, en zou je er beter aan doen om een positieve denkwijze te voeden. Ik denk dat we in een overgangsperiode zitten, en dat het heel bijzonder is om deze te mogen meemaken. Elders op deze site heb ik een aparte column gericht aan het einde van de Maya kalender en wat dat volgens mij betekent. Over het algemeen lijkt het erop dat 2012 een jaar wordt waarin we spiritueel een aantal grote stappen kunnen maken. Dat betekent echter ook dat er heel wat angsten en onzekerheden overwonnen mogen worden. Het enige wat ik daarop kan zeggen is, naast het lezen van mijn visie op 21-12-2012, laat je niet gek maken. Hou je voetjes aan de grond. En geloof dat het goede overwint. Het is niet voor niets dat er nog niet zolang geleiden door de wetenschap een Godsdeeltje is ontdekt. En weet je wat? Dat is er al veel langer en nu is de tijd rijp dat iedereen dat mag weten! Samen met de ontdekking van de neutrino gaat dit mogelijk het werken met energie meer geaccepteerd maken. Ik wens iedereen een zeer liefdevol, gezond en spiritueel nieuw jaar toe, met mooie inzichten en persoonlijke groeimomenten. De jaarprognose voor Nederland geeft een algemene tendens aan. Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt heeft te maken met je persoonlijke geboortehoroscoop. Wanneer je daar meer over zou willen weten, kun je natuurlijk altijd een afspraak maken.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?