Astrologische prognose voor Nederland 2013

Astrologische prognose voor Nederland 2013

In januari staat Nederland op een onprettige manier in de schijnwerpers. Dat kan te maken hebben met inkrimping van de algemene basisvoorzieningen van de bevolking. Mensen voelen zich bedreigt door allerlei zaken.

 

Prognose 2013

Lees hier de iets ingekorte versie in de krant

Algemeen

Nederland is een land vol idealen en doet zich over het algemeen zekerder voor dan het is. Het motto is dat er ruimte moet zijn voor alles en iedereen. Nederland presenteert zich als een land dat graag zorgt voor van alles en iedereen, en daarin ook een vrij traditionele instelling heeft. Men koestert het verleden en de geschiedenis. Nederlanders houden van gezelligheid en huiselijkheid Onze bevolking is vrij nuchter en staat over het algemeen met twee benen op de grond. We reageren wat traag, maar kunnen ook vrij koppig vasthouden als we eenmaal ergens mee bezig zijn.

 

Hoe profileert Nederland zich?

In januari staat Nederland op een onprettige manier in de schijnwerpers. Dat kan te maken hebben met inkrimping van de algemene basisvoorzieningen van de bevolking. Mensen voelen zich bedreigt door allerlei zaken die hen ontnomen worden, en die onzekerheid kan aanleiding geven tot grote onrust onder de bevolking. In maart is er sprake van kleine stapjes vooruit om toch ons zorgende karakter eer aan te doen. Voor mijn gevoel wordt er een doekje tegen het bloeden aangeboden, om geen gezichtsverlies te leiden. In maart en augustus kunnen we bemerken dat onze houding naar buiten toe niet helemaal helder en duidelijk is. Het lijkt alsof er een mistige sluier omheen hangt. Daarmee zou je kunnen zeggen dat het helemaal niet duidelijk is waar Nederland op dat moment voor staat. In april en november kan er sprake zijn van rigoureuze veranderingen die uit het niets lijken te komen die ons land behoorlijk onder druk zullen zetten. Het is zaak voor onze landsleiding om flexibel en ad hoc te reageren. Rond april en september lijkt er meer ruimte om een stukje betrokkenheid uit te dragen. Het zou zomaar kunnen dat dan duidelijk wordt dat een aantal nieuwe wegen en manieren niet voldoen, en er wordt weer teruggevallen op oude structuren, die vervolgens ook niet blijken te voldoen. Deze verbinding is in december 2012 ook al gevormd, en toen dacht ik dat er sprake van kon zijn dat er bijvoorbeeld weer een soort van ziekenfonds terug zou komen. Er zijn inderdaad voorstellen gedaan voor een inkomensafhankelijke premie, maar die waren vrij snel van de baan. Wellicht dat er in april en/of september nog een poging ondernomen gaat worden om toch een dergelijk stelsel in te voeren. In juni lijkt het erop alsof er plotseling meer oog is voor een  heel zorgdragende karakter van onze samenleving. Ik vermoed dat mensen persoonlijk aangesproken gaan worden, en wellicht verplicht worden om zorg te gaan dragen voor familie en omwonenden die hulpbehoevend zijn. Misschien wordt er wel een puntensysteem ingevoerd, waarbij je voor elke “goede daad” een zegeltje verdient en op die manier korting kunt krijgen in bijvoorbeeld je ziektekostenpremie. De druk is zeer behoorlijk, er lijkt geen ontkomen aan. In november zijn we er met zijn allen weer even trots op dat we Nederlanders zijn. Onze traditionele opvatting dat er gezorgd wordt voor alles en iedereen staat in december behoorlijk onder druk. Dat was vorig jaar ook al zo natuurlijk. Dit jaar echter zal het ons imago behoorlijk beïnvloeden. We lopen nog harder tegen grenzen aan, en dat zou je letterlijk mogen nemen. Of er grenzen dichtgaan of aangescherpt worden is me op dit moment nog niet duidelijk. Er is een duidelijk terugtrekkende beweging te zien, die maakt dat Nederland meer op zichzelf wilt staan.

 

Financiën

Financieel houdt het niet over dit jaar. Er is een pittige tegenvaller te verwachten rond januari, die voor behoorlijk wat onrust gaat zorgen. Mogelijk houdt dit verband met geld voor de Grieken. In maart 2013 lijkt de boel op financieel gebied behoorlijk vast te lopen. Ook in juli en augustus is er sprake van onverwachte tegenvallers en te optimistisch ingeschatte resultaten. Een kleine positieve boost in juni valt daarbij behoorlijk in het niet. De economie lijkt vooralsnog niet te verbeteren dit jaar, het wordt waarschijnlijk zelfs nog wat minder. Het is verstandig om, daar waar je de mogelijkheid hebt, een beetje geld opzij te leggen.

 

Handel

De handel krijgt in januari, april en september zwaar weer te verduren. We kunnen daarbij tegen figuurlijke maar zeker ook letterlijke grenzen aan lopen. Rond februari lijkt de handel zelfs zo goed als te stageneren. Er worden veel minder zakendeals afgesloten. Winst lijkt in buitenlandse zakken te belanden. We lijken ons als land op cruciale punten buitenspel gezet te hebben, en krijgen daar nu de rekening van gepresenteerd. Dit heeft met name te maken met privatisering van allerlei bedrijven. In juni heeft een handelsmissie of een deelname aan een internationaal project tegenvallende resultaten.

 

Onderwijs

Er lijken behoorlijke veranderingen op komst in het onderwijs, en die worden niet in dank af genomen. In januari, april en september is er sprake van zaken die de nood tot herstructurering eens en te meer duidelijk maken. Dit heeft mijns inziens te maken met een staartje met betrekking tot het rapport dat eind 2012 is gepresenteerd over misstanden bij Amarantis, de scholengroep waar, volgens dat rapport, het bestuur, maar ook het toezicht gefaald hebben. Het lijkt erop dat scholen een meer zakelijk karakter zouden moeten krijgen. Tja, en dan kom je al snel op geld uit. Dat betekent dat studeren niet meer voor iedereen is weggelegd. De hand gaat op de knip, maar dat wordt wel erg mooi verpakt, alsof het gaat om verbeteringen. In juni is er sprake van dat zaken wat optimistischer worden ingeschat dan de werkelijkheid is.

 

Huizenmarkt

De huizenmarkt gaat een zeer moeilijk jaar tegemoet. Het lijkt aan alle kanten te stagneren. Het bouwen, kopen, verkopen komt maar niet van de grond. Bouwfraudes van coöperaties komen aan het licht. Februari lijkt de zwaarste periode in te luiden. In april lijkt er besef te ontstaan dat we het allemaal wat bescheidener moeten aanpakken. Dat betekent dat er veel minder gebouwd zal worden in het hogere segment. Luxe moet plaats maken voor bezinning. Daarmee zou het kunnen gebeuren dat vooral in de hogere klasse nogal wat pijn te verwachten is. De situatie zou behoorlijk schrijnend kunnen worden. De voedselbank krijgt te maken met toename van aanmeldingen, uit een hoek waar je dat niet van zou verwachteni Vanaf juli lijkt er een zeer lichte verbetering te zijn. In november kunnen we echter bemerken dat dit slechts van korte duur was. De situatie op de huizenmarkt is dan erg schrijnend. Veel mensen komen in de problemen en het pijnpunt van de natie wordt geraakt. Grote dure huizen die leegstaan, en mensen die geen dak boven hun hoofd hebben lijken het gevolg. Het water stijgt voor velen figuurlijk tot de lippen.

 

Kunst, cultuur, sport

De bezuinigingen die ingezet zijn, worden verder door gevoerd, terwijl ontspanning en cultuur eigenlijk zo ontzettend hard nodig zijn in donkere periodes. Vanuit de branche zelf, zullen creatieve initiatieven opgestart worden, om los van wat voor subsidie dan ook, het hoofd boven water te houden. Daarbij zou je kunnen denken aan het inkopen van aandelen van een voorstelling door bedrijven en/of particulieren. Wanneer bestaande gesubsidieerde gezelschappen hun bron van inkomsten en hun aanpak op zakelijk vlak niet veranderen en bijstellen, zullen theaters leeglopen, eenvoudigweg omdat steeds minder mensen dat kunnen betalen. Misbruik en misstanden op het gebied van sport en spel komen naar buiten. Vanaf februari zal dit gebied extra belicht worden. Eind april pakken zich donkere wolken samen rondom dit thema. Het lijkt erop dat men even niet meer weet hoe te handelen en wat er wel en niet belangrijk is. Dit zal er uiteindelijk toe leiden dat doelstellingen etc. van een groot aantal gezelschappen en bedrijven in de kunst- en cultuursector totaal omgegooid worden. Dat kan zelfs zover gaan, dat men op zoek gaat naar het nut en bestaansrecht. Deze tendens is vorig jaar reeds begonnen, maar nog niet echt goed op gang gekomen. In tijden van crisis en bezuinigingen zijn culturele uitingen een houvast voor veel mensen. De omslag in het beleid geeft ruimte om nieuwe initiatieven vorm te geven. Het is ook aan de organisaties en gezelschappen om voorbij bestaande grenzen te kijken. Met andere woorden, er zijn creatieve wegen die leiden naar culturele uitingen die niet afhankelijk zijn van subsidies. Toch is daar vanuit de branche verzet tegen. Het lijkt alsof men de uitdaging niet kan of wil aangaan. Dat is vooral te bemerken in september, wanneer men in opstand komt. Alle protesten ten spijt, zal het roer om moeten. Er worden vanaf oktober beperkende maatregelen geïntroduceerd, waar men niet bepaald blij mee is. Het gevolg kan zijn dat culturele uitingen anders toegangbaar gemaakt worden voor het publiek. Ik voorzie veel meer evenementen, al dan niet georganiseerd door of in opdracht van de overheid die redelijk laagdrempelig zijn, en gratis of bijna gratis zijn. Dat soort evenementen levert ook een bijdrage aan de economie, door randinkomsten bijvoorbeeld voor de horeca. Het is overigens niet ondenkbaar dat er op steeds meer evenementen collectebussen te vinden zijn, waar bezoekers een vrijwillige bijdrage kunnen deponeren, om zo’n evenement mede in stand te houden.

 

Gezondheidszorg

In januari en februari kan er sprake zijn van tegenvallende cijfers met betrekking tot doorberekeningen over de zorg in ons land. Alsof er een aantal cijfers kwijtgeraakt zijn die wel meegenomen hadden moeten worden. Er wordt gevraagd om een ad hoc besluit hierover. Dit heeft te maken met het zorgpremiestelsel en kan een venijnig staartje opleveren van de discussie rondom het invoeren van een inkomensafhankelijke zorgpremie die vorig jaar werd afgeketst. In mei ligt de gezondheidszorg zwaar onder vuur. Er wordt geknepen en geperst om er zoveel mogelijk besparingen uit te halen. Het gevolg daarvan is dat er totaal geen zicht is op de kant die het uitgaat. Er worden grote en vooral veel vraagtekens gezet bij de ontwikkelingen. Volledige herstructurering lijkt onontkoombaar, de eerste aanwijzingen voor plannen daarover komen in de eerste helft van het jaar naar buiten. Het in goede banen leiden van het zorgstelsel lijkt een van de grote uitdagingen en prioriteiten dit jaar. Maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Vanaf augustus lijkt er voorzichtig een positieve ont-wikkeling plaats te vinden. En ondanks dat een en ander niet zonder slag of stoot gaat, komen we uiteindelijk in een positieve spiraal. Vanaf december kunnen veranderingen dan ook daadwerkelijk doorgevoerd gaan worden. Daarbij wordt er zorg op afstand gecreëerd. Via apps en internetkanalen komen zorgverleners bij je thuis. Dat zal een behoorlijke omschakeling vragen van de hulpbehoevende oudere medemens. Ziekenhuizen en (verpleging)inrichtingen lijken voorlopig zich in de luwte van de bezuinigingen te bevinden.

 

Werkgelegenheid

In januari en februari lopen de werkeloosheidscijfers behoorlijk op. Er is behoorlijk wat onduidelijkheid over de hoogte van uitkeringen en pensioenen. Tegenvallende cijfers kunnen behoorlijke consequenties hebben. Er moet snel adequaat en vooral anders gehandeld worden om het tij te kunnen keren. In mei liggen de uitkeringen zwaar onder vuur. We mogen hopen dat er een redelijke basis overblijft om van te kunnen leven. De bodem van de put komt in zicht. Volledige herstructurering van het uitkeringsstelsel lijkt onontkoombaar, maar of we daar vrolijk van worden is nog maar de vraag. Er zullen heel wat moeilijkheden overwonnen mogen worden om tot een acceptabele herziening te kunnen komen. Vanaf augustus lijkt er voorzichtig een positieve ont-wikkeling plaats te vinden. En ondanks dat een en ander niet zonder slag of stoot gaat, komen we in december uiteindelijk in een positieve spiraal. Vanaf december kunnen veranderingen dan ook daadwerkelijk doorgevoerd gaan worden. Er zal steeds meer langs de digitale snelweg gaan, die op een of andere manier ook ter controle ingezet gaat worden. Hierbij denk ik aan een soort van meldplicht die via speciale apps en internet plaats moet gaan vinden. Op die manier kan er bespaard gaan worden op personeelskosten voor uitkeringsinstanties. Daarbij is er kans op fraudegevoeligheid van de nieuw in te voeren systemen.

 

Samenwerking met andere landen

De samenwerking met andere landen verloopt niet bepaald soepel. Het is tijd om onze aanpak te herzien. Verandering is nodig hoe dan ook Er lijkt een positieve (voortrekkers)rol weggelegd te zijn voor Nederland richting Europa in maart. Het hervinden van een eigen structuur en het aangeven van onze grenzen (letterlijk of figuurlijk) speelde eind vorig jaar al en speelt met name in april en september op. Mogelijk wordt er gevraagd meer centraal door Brussel te laten regelen en stuit dat op weerstand. In april en juli zal duidelijk worden dat bestaande structuren en samenwerkingsverbanden niet meer voldoen, en dat vasthouden daaraan alleen maar veel ergernis en ongenoegen met zich meebrengt. In april (Zie hier op 5 april) en november kunnen onverwachte ont-wikkelingen een gunstig effect hebben. Mogelijk komt hierdoor een samenwerking op gang met een onverwachte partner. Er lijkt iets plaats te vinden in deze samenwerking dat met België te maken heeft. Zie hier op 4-6 . De Europese samenwerking staat in mei onder grote druk. In augustus kunnen we bemerken dat er veel voorbij de bestaande grenzen te kijken, maar dat zal niet bepaald meevallen. In december kunnen we een licht positieve impuls bemerken die de gemoederen weer enigszins tot bedaren brengt.

 

Bodem, grondstoffen en financiële contacten met andere landen

Het lijkt erop dat er gedurende het gehele jaar een tendens is om financiële betrekkingen met andere landen uit te breiden. Rond februari, maart, juni en december kan dit met nadruk spelen. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de financiële betrekkingen met Griekenland. Daarbij loopt Nederland echter de kans om te goed van vertrouwen te zijn. In april en september komen enkele goed verborgen zaken aan de oppervlakte. Deze hebben te maken met politiek en/of religie. In april zal er een situatie ontstaan die erom vraagt dat Nederland nu een duidelijke stelling inneemt. Dit is het moment om The Voice of Holland te laten horen. Men lijkt er zo zoetjes aan genoeg van te hebben van allerlei schandalen die in de publiciteit komen. Er lijkt een voorzichtige omschakeling in zicht waardoor we elkaar gaan aanspreken op de eigen verantwoordelijkheid. Dan zal ook blijken dat dit alleen lukt door bij jezelf te beginnen. Wanneer iedereen op elkaar wacht, komt er uiteindelijk niks van terecht. In mei zouden wel letterlijk tegen grenzen op kunnen lopen.  Bodemstoffen verminderen en we zullen steeds serieuzer naar andere soorten van energieopwekking moeten gaan kijken, ondanks protesten en lobby’s van betrokken bedrijven. De discussie hierover wordt in augustus weer actueel. Olie in de Noordzee Energieakkoord windmolens Misbruik toeslagen Winstval Nuon Schaliegas discussie Schaliegas protesten Aardschokken Groningen . Prijzen zullen stijgen En dat kan in oktober en november voor een behoorlijke onrust zorgen. Eind 2013 lijkt het op dit vlak weer een beetje rustiger te worden.

 

Wetgeving

Wetgeving wordt aangescherpt in het begin van het jaar. Er worden belangrijke positieve veranderingen doorgevoerd aangaande besluitvorming. Hierdoor kunnen wetten en regels sneller ingevoerd worden. Andere landen lijken hiervoor de inspiratiebron te zijn. Herstructurering en aanpassing van de wetgeving valt in april en september te verwachten met betrekking tot Europa. Daarmee wordt Brussel staat machtiger en besluitvorming steeds centraler genomen. In mei zijn er herstructureringen te verwachten rondom buitenlands beleid.

 

Godsdienst

De kerken staan onder druk en kunnen met tegenslag te maken krijgen. Het is maar de vraag of ze daartegen bestand zijn. Betekent het naar buitenkomen van ontuchtige handelingen van kerkelijke leiders het einde van de Rooms katholieke welvaart? in juli en augustus kunnen we voorboden ont-dekken van zwaar weer. Strenge regelgeving moet uitspattingen aan banden leggen. Mazelenvaccinatie Er wordt met alle macht getracht om beerputten gesloten te houden, maar er lijkt geen ontkomen aan.

 

Koningshuis

Het koningshuis wordt in september actueel. Het is alsof er iets voortijdig naar buiten komt, dat voor behoorlijke spanningen zorgt. Er komt iets aan het licht dat nog niet gezien mocht worden. De landsleiding komt in het laatste kwartaal van 2013 in een zeer vervelende positie terecht. Wanneer men probeert er het beste van te maken, zal blijken dat er toch offers gebracht moeten worden.

(28-1-2013 Aankondiging aftreden Koningin Beatrix   Hiervoor heb ik geen specifieke en duidelijke aanwijzingen gevonden. Dit was voor mijn gevoel al gepland in 2009. Toen heb ik duidelijke aanwijzingen in de horoscoop gevonden. Maar door de aanslag in Apeldoorn, de financiële crisis, het gedoogkabinet is die beslissing uitgesteld tot Nederland in rustiger vaarwater kwam. Over de troonswisseling heb ik een apart artikel geschreven.

 

Landsbestuur

De afstand tussen regering en het volk lijkt steeds groter te worden. Er is sprake van ontransparante zaken, dubbele agenda’s en meer van dat soort zaken. We lijken als land in het eerste kwartaal van 2013 een wat meer eigenzinnige positie te bekleden. Ondanks de spanningen die dat oproep komt hiermee ruimte om onze plek wat duidelijker in te nemen. In maart en oktober staat Nederland internationaal iets duidelijker en zichtbaarder op de internationale kaart. Het lijkt erop alsof Nederland over het algemeen wat meer gezien wordt. Alsof onze stem toch een wat zwaardere impact krijgt op het wereldtoneel. De communicatie vanuit de overheid hapert. Het lijkt alsof men de taal van het volk niet spreekt. Men weet niet wat er leeft. Dat geeft de mensen een zeer vervelend onrustig gevoel. Het wordt een zwaar jaar, de leiders van ons land zullen het behoorlijk moeilijk krijgen. Vooral mei wordt een enerverende periode. onenigheid PvdA en VVD illegalenbeleid  Fraude Bulgaren Ficus wist van fraude Bulgaren  Staatssecretaris wist niet van Fraude Bulgaren Fraude Polen Belastingdienst keert onterechte huursubsidies uit. Alles staat onder hoogspanning. Er is op zoveel gebieden weerstand tegen het bestaande beleid. Een kabinetscrisis of vertrouwensbreuk ligt binnen handbereik. Er lijkt niks anders op te zitten dan het terugdraaien van aangekondigde maatregelen teneinde de coalitie te redden en verder gezichtsverlies te besparen.

Persoonlijke tendensen voor een aantal bekende politici: (omdat ik niet over alle juiste gegevens beschik kan ik geen specificatie geven van het gebied waarop de uitwerking zal plaatsvinden, hierdoor kunnen deze tendensen op het politieke maar ook op het privé vlak uitwerken.)

 

Mark Rutte

Rutte gaat tegen een aantal grenzen aanlopen. In januari, maart, oktober zal hij zijn houding naar buiten toe bij moeten stellen. Mogelijk krijgt hij dan te maken met veranderingen in zijn positie. In november speelt er een zeer ongemakkelijke situatie die ondanks goede pogingen niet onopgemerkt kan blijven.

 

Sybrand van Haersma Buma

Buma krijgt rond februari te maken met spanningen in samenwerkingsverbanden. Hij zou er goed aan doen om in de periode rond maart even tijd en ruimte te nemen voor zichzelf, omdat er nogal wat onverwachte veranderingen op zijn pad kunnen komen. In oktober zou hij tegen een Burn-out aan kunnen zitten. Daarom is het zaak dat er op tijd gas wordt teruggenomen. In december is het energiepeil nog niet om over naar huis te schrijven.

 

Geert Wilders

Wilders kan in de eerste maanden van het jaar last hebben van grote onrust en opgejaagdheid. In oktober komt hij mogelijk in een positie waarin hij enkele standpunten gaat bijstellen. In december is het belangrijk dat hij op tijd zijn grenzen stelt, om overeind te blijven.

 

Emile Roemer

Roemer heeft een periode achter de rug die voor hem met veel onduidelijkheden te paard gingen. De vraag rijst of hij de politiek nog wel leuk vindt. De eerste helft van het jaar kan hij te maken krijgen met vermoeidheidsverschijnselen. Dus op zijn tijd een pas op de plaats zou goed zijn.

 

Diederik Samsom

Samsom krijg een behoorlijk gespannen jaar. De drukte kan zijn tol eisen richting zijn privéleven.  In maart lijkt hij in staat om op voortvarende manier vernieuwingen en veranderingen te bewerkstellingen. Mogelijk heeft hij tegen het eind van het jaar het gevoel niet op zijn plek te zitten.

 

Lodewijk Asscher

Asscher moet zichzelf bewijzen en waarmaken, en het is daarin belangrijk dat hij zichzelf en zijn idealen niet verliest. Dat kan met name spelen rond maart en oktober van 2013. Het lijkt hem verder behoorlijk mee te zitten. In november is er een situatie in de privésfeer die om zijn aandacht en inspanning vraagt.

 

Bram van Oijk

Van Oijk heeft net een periode van persoonlijke herstructurering achter de rug, en lijkt klaar om vol goede moed aan de slag te gaan. In maart kan hij nog wat spanning verwachten om zijn invloed te doen gelden. Hij lijkt in eerste instantie wat onzichtbaar en zal dus enorm zijn best moeten doen om gezien te worden. Maar als dat lukt, zou de rest van het jaar behoorlijk mee kunnen zitten.

 

Alexander Pechthold

Pechthold kan een redelijk soepel jaar verwachte. Een persoonlijke tegenslag of strubbeling die zich in 2012 heeft ingezet kabbelt in mei en augustus nog even door.

 

Sociale voorzieningen

Ons stelsel van sociale voorzieningen krijgt nog veel meer verandering te verduren. Gedurende het hele jaar kunnen zich plotselinge ontwikkelingen voordoen. Dat betekent waarschijnlijk dat het nieuwe beleid zichtbaar wordt, en dat de mensen die daarmee te maken krijgen in steeds schrijnendere situaties terecht komen. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit op steeds meer weerstand stuit, en de stem van het volk zal steeds luider klinken. Het is tijd voor een frisse wind op het Binnenhof. Dat is met name rond april erg actueel.

 

De regering

De regering lijkt behoorlijk daadkrachtig en dan met name in het doorvoeren van veranderingen. In mei, oktober en november krijgt de regering te maken met tegenslag die te maken heeft met beperkingen die van bovenaf worden opgelegd, waar men niet op zit te wachten. In september en november zijn er spanningen te verwachten die te maken hebben met sportieve en/of culturele zaken en religieuze aangelegenheden. De tweede helft van het jaar wordt een enerverende periode voor de coalitie. Vanaf november 2013 is zijn tegenvallers en tegenstand te verwachten. Deze kunnen merkbaar zijn tot mei 2014. In deze periode lijken staatshoofd en regering in een patstelling te raken.

 

Spiritualiteit

Op alternatief vlak staan ons nog heel wat bezuinigingen te wachten. De vergoeding voor alternatieve geneeswijzen wordt steeds verder uitgekleed, en vervalt mogelijk helemaal. Het is tijd voor hervormingen op dit gebied. In plaats van samenwerking met de reguliere gezondheidszorg lijkt er juist meer afstand te komen. Ook spiritueel gezien worden we dit jaar op de proef gesteld. Door de tijd waarin we leven zijn er steeds meer mensen gevoelig voor sferen en energieën. Het collectief onbewuste lijkt voor deze mensen steeds meer voelbaar. En dat kan behoorlijk pijnlijk zijn. Daarmee is het erg belangrijk dat ze zich beschermd weten. Juist in deze tijden hebben lichtwerkers een enorme en zeer belangrijke taak. Al zal dat op veel weerstand van oude energie en constructies stuiten.

 

Met het afsluiten van 2012 zijn we aan de vooravond van de Nieuwe Tijd aanbeland. De periode waarin alles draait om positieve energie en leven vanuit Liefde. Voor elkaar, voor jezelf, en al dat is. Zo’n periode heeft voorlopers nodig die dat nieuws verspreiden en uitdragen. Hoe moeilijk dat soms ook is.

Samengevat wordt het een pittig jaar waarbij de lichtpuntjes vooral op het persoonlijk vlak gezocht moeten worden. Dus probeer op een positieve manier in het leven te staan.

Ik wens iedereen een zeer liefdevol, gezond en positief nieuw jaar toe, met mooie inzichten en persoonlijke groeimomenten.
In Liefde Vrede en Licht, Karin Vrielink

De jaarprognose voor Nederland geeft een algemene tendens aan. Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt heeft te maken met je persoonlijke geboortehoroscoop. Wanneer je daar meer over zou willen weten, kun je natuurlijk altijd een afspraak maken.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?