Jaarhoroscoop Nederland 2014 in de krant

Prognose Nederland 2014

 

Lees hier de ingekorte versie in de krant

Hier kun je de prognose voor 2013 teruglezen

Hoe profileert Nederland zich?

Met uitzondering van augustus en september wanneer er een licht positieve ontwikkeling op dit vlak lijkt te zijn, zal de rest van het jaar het zorgzame karakter behoorlijk onder druk staan.
Dat is eigenlijk vorig jaar al begonnen, bijvoorbeeld in oktober en december 2013. In april en november 2013 was er sprake van rigoureuze veranderingen die uit het niets lijken te komen die ons land behoorlijk onder druk zetten. En dat gaat in januari nog een staartje krijgen.

Vanaf december 2013 kunnen er op een eigenzinnige en impulsieve manier grenzen gesteld worden. Beleid wordt ondoordacht aangescherpt en dat heeft direct een beperkende invloed om hoe we als land gezien worden. Onze houding naar buiten toe staat behoorlijk onder spanning. Het sociaal stelsel is aan afbraak onderhevig. Het recht van de sterkste (of rijkste, het is maar net hoe je het bekijkt) geldt. Dat kunnen we met name bemerken in mei en september. Dan wordt het zorgend karakter van onze samenleving behoorlijk geweld aan gedaan .
We lijken erop gericht om vooral tot verbinding te komen met andere landen, en zijn bereid heel veel water bij de wijn te willen doen. Daarmee worden ons landsbelang ondergeschikt aan het belang voor het groter geheel. Tegen de tijd dat dit besef doordringt, lijkt er geen weg terug en zal Nederland mee moeten in de stroom. Dit is rond januari, april en juni actueel.
Tegenslag en onderhuidse spanning wanneer Nederland zich wilt profileren als een verbindende maatschappij zorgen in januari voor behoorlijke onrust.
In december lijkt het uiteindelijk weer een beetje mee te zitten.
In februari en april kunnen we bemerken dat de spanning erg onderhuids speelt. Daarmee is het niet ondenkbaar dat er tegenreacties of acties komen. Ook deze kunnen redelijk impulsief en ondoordacht zijn, met alle gevolgen van dien.
Februari, maart en juli worden daarbij momenten die uiterst ongemakkelijk voelen. Het lijkt maar niet te lukken om de vinger op de zere plek te leggen. Men lijkt blind voor wat er speelt. Welke keuze er uiteindelijk gemaakt wordt, maakt niet uit, want elke keuze voor iets, betekent automatisch een keuze tegen iets. Met alle consequenties die bij die keuze horen.
Het willen afdwingen van zaken kan spelen rond februari, juni en december. Voor mijn gevoel heeft dat te maken met maatregelen van buitenaf, die opgedrongen worden ter controle van ons als burgers, maar ook van ons als land. Er bekruipt me een gevoel dat er door iedereen aan de touwtjes getrokken wordt, behalve door onszelf.
In april kan een onverwachte gebeurtenis tot lichte spanning leiden.
We kunnen onszelf als natie maar moeilijk laten zien, we lijken zoekende naar onze identiteit als land en onze plek op de wereldkaart.
Rond eind april, begin mei lijkt het goed uit te komen om zaken wat optimistischer te doen voorkomen, dan ze in werkelijkheid zijn. Onze individualiteit als burgers, en onze eigenheid als land krijgt minder ruimte dan men ons wil doen geloven.
In april en juli kunnen een aantal zaken mooier gemaakt worden dan ze in werkelijkheid zijn. Waarom wordt er zand in onze ogen gestrooid?
In mei ontstaat er spanning wanneer individuele belangen opzij geschoven worden en zorgzaamheid naar elkaar ver te zoeken lijkt.
In juli wordt een minder positieve ontwikkeling gebracht alsof het een groot succes is.
Een kleine meevaller is te verwachten rond juli.
In augustus kunnen we een zeer licht positieve ont-wikkeling zien. Dat is echter maar van korte duur.
Nederland, eens tolerant land van mogelijkheden, wordt steeds meer gezien als intolerant land van beperkingen.
In oktober staan Nederland op het punt om haar plek in te nemen en zich duidelijk te laten zien, maar helaas komt dat niet goed uit de verf, ondanks alle positieve signalen lijken we ons niet te kunnen onderscheiden. Mogelijk zijn we zelfs onzichtbaar, alsof we niet mee meetellen in het groter geheel. Vanaf oktober neemt de spanning voorzichtig weer toe, en deze zal aanduren tot zeker de eerste helft van 2015.
In november wordt er tegen een aantal grenzen aan gelopen. In het kader van onafhankelijkheid wordt afhankelijkheid gepropagandeerd. Daarmee wordt het allemaal iets mooier voorgesteld dan de werkelijkheid is.
In december krijgen we te maken met een beperking die van buitenaf op ons pad komt, waarbij de spanning behoorlijk oploopt. De neiging van Nederland is om zich terug te trekken, en daarmee zou je voorzichtig kunnen stellen,dat de confrontatie misschien niet eens aangegaan wordt. Daarmee is de uitslag van het conflict al bezegeld.
Het belang om als een zorgzame staat te functioneren en het land ook als zodanig te profileren staat gedurende hele hele jaar onder druk.

 

Financiën en Economie

Over het algemeen loopt het financieel en economisch nog niet zoals dat zou moeten.
In januari kan de spanning behoorlijk oplopen omdat er een algemeen gevoel van onveiligheid, onbeschermdheid ontstaat. Men voelt zich overgeleverd en heeft geen zicht op werkelijke motieven en doelen van een en ander. Er lijkt weinig ruimte om af te wijken van het gangbare, terwijl daarin mogelijk de uitweg te vinden is.
Met name rond januari, april en juni kan dat voor behoorlijk wat onrust zorgen.
Tengevolge daarvan kunnen februari, maart en juli ongrijpbare spanningen met zich meebrengen.
Financieel, en dus ook economisch gezien lijken zaken uiterst ontransparant. Onderhuidse spanningen spelen op, maar het lijkt alsof we er de vinger niet op krijgen. Vanaf half april is dit merkbaar, en dat kan nog tot oktober doorsudderen. Het is niet bepaald transparant wat er op financieel gebied gebeurd. Dit lijkt een aanwijzing te zijn voor een versobering in de inkomsten en uitgaven die zichtbaar zou kunnen worden door belasting verhoging voor allerlei zaken die te maken hebben met sport, spel en ontspanning. Daarmee worden het beoefenen van sport en spel, en uitgaan steeds meer een luxe die steeds minder mensen zich kunnen veroorloven.
Vanaf juli zou dat ook merkbaar kunnen worden in het uitgavenpatroon. Een kleine meevaller is te verwachten. Daarmee bestaat de kans dat er op landsniveau makkelijker grotere investeringen gedaan worden. Het is nog maar de vraag of het rendement even positief uitvalt als men denkt.
Vanaf oktober kunnen we bemerken dat het op financieel en economisch gebied wat meer meezit.
In december worden grenzen duidelijk, beperkingen ontlokken spanningen en zorgen voor een benauwend sfeertje.
In december zit er een licht positieve ontwikkeling in de financiën en de economie.

 

Handel

Ook de handel krijgt het zwaar te verduren.
Februari, maart en juli komen de zaken nog niet echt goed op gang. Alsof er internationale opdrachten onze neus voorbij gaan, zonder dat we snappen hoe dat komt.
Rond maart lijkt er een nijpende situatie te ontstaan waarvoor niet één, twee drie een oplossing zichtbaar is.
Rond april kunnen we bemerken dat we zakelijk gezien steeds minder meetellen in het groter geheel. Terwijl Nederland het toch eigenlijk van de export moet hebben. Deze dip kan nog een aantal maanden duren, en behoorlijke gevolgen hebben voor de economie, en het vertrouwen dat we weer uit het dal omhoog zullen komen.
Juni lijkt voorzichtig positief. In juli blijkt dat wellicht iets te optimistisch ingeschat.

In augustus lijkt het tij te keren. Dan kan het eindelijk weer wat meezitten. Het lukt om ons op een goede manier neer te zetten, en onze plek weer wat meer in te nemen. Het gevaar van (zelf) overschatting komt daarmee in augustus en september om de hoek kijken.
In november kan er opnieuw vorm gegeven worden aan handelsmissies en bedrijfsvorming.
De maand oktober lijkt met name voor ZZP’ers een moeilijke maand te worden. Alsof men te maken krijgt met tegenslagen waardoor vrijheid van handelen enigszins beperkt wordt.

 

Onderwijs

De kwaliteit van ons onderwijs staat behoorlijk onder druk. Dat kan op de langer termijn betekenen dat we minder goed geschoolde mensen hebben. Daardoor wordt het ook steeds lastiger om voldoende gelden middels premies etc. te verzamelen om het zorgdragend karakter van de samenleving te kunnen volhouden. Er is dus een directe wisselwerking te bespeuren tussen onderwijs, banen en sociale cohesie.
Het lijkt erop dat er een commissie in het leven geroepen wordt die mag onderzoeken waar de verbeterpunten zitten voor het onderwijssysteem. Alle energie die daar rond februari, maart en juli in gestopt wordt ten spijt, is het resultaat niet bevredigend. Waarschijnlijk komt er alleen meer onduidelijkheid en spanning.
Juni en november geven een licht positieve ontwikkeling voor het onderwijs aan. Mogelijk heeft dat te maken met uitwisselingsprogramma’s met het buitenland.
In augustus kunnen nieuwe mogelijkheden en/of onderwijsvormen voor een verbetering zorgen. Wellicht worden het onderwijssysteem grondig herzien.
Er moet wel gewerkt worden aan de kansen die voorbij komen, want het gebeurt niet vanzelf
In het laatste kwartaal van het jaar staat onderwijs op een onprettige manier in de schijnwerpers.

 

Huizenmarkt

Het gebied dat dit jaar het meest in de schijnwerpers staat in Nederland is het gebied dat gaat over al onze zekerheden. De huizenmarkt, onze basisbehoeften zoals eten, drinken etc.
Helaas is er sprake van heel veel onduidelijkheid en tegenslag op dit gebied. Met name vanaf april zal dat merkbaar zijn.
Als we puur over de woningmarkt spreken lijkt doorstroming en verkoop niet echt op gang te komen. Ondanks de energie die erin gestoken wordt om de boel in beweging te zetten. Februari, maart en juli geven daarbij een onduidelijk beeld. Met andere woorden, alle voorwaarden lijken aanwezig om beweging in de huizenmarkt te brengen, en toch zit alles muurvast.
In juli en november zou het wat beter kunnen gaan. In deze periode lijkt het wat makkelijker om te verkopen, of te kopen. Mogelijk worden wetten en regelingen aangepast om beweging te forceren.
In augustus en september loopt alles nog steeds niet zoals het zou moeten. Maar in deze maanden lijkt het wat makkelijker om de angel eruit te halen, of op zijn minst te zien en onderkennen.
Schrijnende taferelen met huisuitzettingen lijken aan de orde van de dag. Meer nog dan vorig jaar.
Afdwingen van achterstallige betalingen werkt averechts.
Er zal naar andere initiatieven gekeken moeten worden om Nederland leefbaar te houden.
Kan communevorming in grote leegstaande kantoorpanden een optie zijn?
In september en oktober laait de spanning op. Dat kan er uiteindelijk voor zorgen dat men in actie komt om zaken in rustiger vaarwater te brengen.
Woningcoöperaties komen in een kwaad daglicht te staan, en komen op het eind van het jaar hun grenzen tegen.
Het valt te verwachten dat het vanaf augustus 2015 de goede kant op gaat.

 

Kunst, cultuur uitgaan, ontspanning, sport

In januari, april en oktober wordt er tegen grenzen opgelopen. Dat kan te maken hebben met beperkende maatregelen, of aangescherpte regelgeving. In april speelt er bovendien iets dat te maken heeft met (uit) zuivering d.m.v. controle. Mogelijk wordt het dopingbeleid binnen de sport aangescherpt en komt er in meerdere takken van sport een uitgebreidere controle. Resultaten daarvan zullen niet echt schokkend zijn, want er wordt slechts benoemd wat al lang bekend was, maar nog niet uitgesproken werd.
Sportief komen we onze beperkingen als land tegen in januari, april en juni 2014. Dat ziet er voor het WK voetbal dus even wat minder goed uit.
Het is rond april niet helemaal duidelijk wat er van de sport- en cultuursector verwacht mag worden.
Steeds meer mensen hebben behoefte aan volksvermaak, maar er zijn steeds minder mogelijkheden…..Controles worden strakker, er is geen ruimte voor goedgelovigheid. Er hangen donkere wolken die voor behoorlijk wat onrust zorgen.
Plotselinge ontwikkelingen en veranderingen met betrekking tot kunst en cultuur kunnen spelen rond mei en oktober 2014 en zelfs februari 2015. Fusie van gezelschappen , omroepen, sportverenigingen, het zou allemaal kunnen teneinde het hoofd boven water te houden.
Vanaf juli kan de uitwerking van beperkende maatregelen zichtbaar worden.
In augustus kan en een succesje geboekt worden, dat te maken heeft met denksport en strategisch handelen. Dat zou letterlijk te maken kunnen hebben met de schaaksport, het kan ook betekenen dat er op een andere manier een schaakspel gespeeld wordt.
Het bestaansrecht van de publieke omroep wordt verder aangetast. Mogelijk naar aanleiding van een schandaal.
Daarmee komen er nieuwe mogelijkheden voorbij die met name in september 2014, en maart en mei 2015 actueel zijn.
In oktober kan een eigenwijze opstelling ervoor zorgen dat iets of iemand zijn handen flink verbrandt . Ik denk hierbij aan iets in teamverband waarbij een eenling de vuile was buiten hangt. Dat gaat nog wel even nasudderen.
In november kan er sprake zijn van versobering wanneer er tegen grenzen aangelopen wordt. Alsof er van bovenaf beperkende maatregelen opgelegd worden.
Fusies die geen goedkeuring krijgen vinden geen doorgang, kunnen we ook in december constateren.
De eerste signalen hiervan zijn overigens al merkbaar rond juni en september. Wanneer de eerste signalen goed opgepikt worden kan dat echter ook ruimte geven voor allerlei nieuwe mogelijkheden. Helaas lijkt de blik daar in het algemeen niet op gericht te zijn.

 

Gezondheidszorg

De gezondheidszorg is een van de thema’s die aankomend jaar erg belangrijk zullen zijn. Met name een stuk herstructurering is nog een hele uitdaging. De gezondheidszorg krijgt nog verdere beperkingen te verduren.
De gezondheidszorg krijgt het enorm zwaar te verduren. Schandalen rond januari april en juli zorgen voor een aanzet tot herstructurering in januari april en oktober.
Plotselinge ontwikkelingen die uit het niets lijken te komen kunnen in de eerste helft van het jaar een licht ongemakkelijk gevoel geven. Dat is merkbaar rond januari, maart en juli. In juni lijkt de spanning iets verder op te lopen. Waarschijnlijk wordt er in augustus een poging gedaan om de zaak te sussen
Dit heeft mogelijk te maken met de farmaceutische industrie.
Herstructurering krijgt een lichte tegenwerking te verduren die merkbaar is rond januari, april, oktober, november en zelfs nog kan doorwerken in 2015.
Rond april kan men daarin het spoor toch wel wat bijster zijn. Alsof er geen zicht is om hoe het nu aangepakt moet worden, en men maar wat doet onder het mom van nooit geschoten is altijd mis.
Dan zal blijken dat er steeds minder ruimte is voor alternatieve zorg, therapie en behandeling, men heeft geen helder beeld over de toevoegende waarde, en wil dat ook niet hebben. Dat zal met name rond april eens en temeer blijken. Uiteindelijk komt er uit die tegenwerking ook iets posities voort.
Ondanks spanning die nog nasuddert tot mei is er een licht positieve verbetering waar te nemen. Regelgeving en beleid van instellingen worden geherstructureerd. Deze trend is eind 2013 ingezet en zal in mei en september verder tot ontwikkeling en implementatie komen. Inzetten van apps, om zorg betaalbaar te houden, met name ook onder personeel in ziekenhuizen en instellingen wordt de gewoonste zaak van de wereld.
Rond juni zal er veel energie gestoken worden in bureaucratische processen ter controle van misbruik in een poging de kosten zoveel mogelijk te beperken. Dat houdt overigens gedurende het hele jaar aan.
Er is een meevaller te verwachten, die mijns inziens te maken heeft met een ontdekking voor een nieuw medicijn of behandelmethode. In augustus blijkt dat er toch wat angels uitgehaald mogen worden voor een en ander inzetbaar is. Het beloofde succes blijft dan ook uit zal blijken rond november, en zelf in januari en juni van 2015 kan deze ontwikkeling nog voor onduidelijkheid en spanning zorgen. Het heeft tijd nodig om zaken goed uit te ontwikkelen, en dat kan tegenwerking geven.
In juli staat de gezondheidszorg onder hoogspanning en er kunnen goed verborgen zaken aan het licht komen die te maken hebben met bestuursfuncties. Sluiting van een of meer ziekenhuizen en/of instellingen kan hiermee te maken hebben
In augustus kan er enige tegenslag zijn op dit gebied.
Dat kan nieuwe kansen voorbij brengen. Maar dan moet er wel iets mee gedaan worden.
Nieuwe kansen en mogelijkheden lijken zich rond september heel voorzichtig aan te dienen. Er lijkt een klein begin gemaakt te worden om het anders te gaan doen.
Rond september zou de regelgeving wat losser kunnen worden, maar dat wordt in oktober herroepen en bijgesteld. Wanneer strakkere controle averechts werkt wordt er uiteindelijk in december voorzichtig toch wat meer ruimte gecreëerd voor mensen in een stuk keuzevrijheid in combinatie met een stuk persoonlijke verantwoordelijkheid. In juni 2015 lijkt dat nogmaals te worden teruggedraaid, om in september 2015 uiteindelijk in een iets andere structuur toch weer vorm te krijgen. Met andere woorden, er worden rare sprongen gemaakt dit jaar en ook nog in de eerste helft van 2015.
Vanaf oktober lijkt de rust weder te keren en komen we in een positieve spiraal terecht die vooral uitwerkt richting ziekenhuizen en instellingen.

 

Werkgelegenheid

De werkgelegenheid in ons land heeft nog steeds te maken met een remmende werking.
Herstructurering van regelgeving etc. is nodig om weer beweging te krijgen op de arbeidsmarkt.
Ondanks spanningen is er voorzichtig een positieve boost te verwachten rond januari, april juni en oktober.
In januari, april en juli is er echter ook spanning te verwachten, omdat er te weinig duidelijkheid is. Beleidsmakers willen iedereen te vriend houden en dat zal niet meevallen. Uiteindelijk zorgt dat alleen maar voor oponthoud aan de onderhandelingstafels.
Onrust en onvrede hebben hun uitwerking op de maatschappij. Gevoelens laaien steeds verder op. Tekenen daarvan zijn merkbaar in januari, maart, juni en juli
In april lijkt de boel muurvast te zitten. Velen weten niet waar ze aan toe zijn, en de onzekerheid en onrust spelen wederom op.
Er is geen angst om hard te werken, toch kan de trend die in oktober en november vorig jaar is ingezet nog een venijnig staartje krijgen in mei.
De arbeidsmarkt is alles behalve stabiel, en geeft daarmee gedurende het hele jaar verschillende en tegengestelde signalen af. Er is veel wispelturigheid, daarom zou je er goed aan doen om, als je de mogelijkheid hebt, te blijven zitten waar je zit, mits je niet honderd procent zeker bent van een verbetering als je van positie verandert.
Rond juni wordt er gepoogd om met hernieuwde energie aan de slag te gaan in het creëren van banen. Zaken worden echter mooier voorgesteld dan ze zijn. Conflicten en tegenslagen worden onder het vloerkleed geveegd. Men wil er niks van horen.
Daarmee kan er een gespannen situatie ontstaan waar niet één, twee, drie zicht op is.
In juli wordt pijnlijk duidelijk hoe het gesteld is met het aantal werkenden/werkelozen. Schrijnende situaties komen voor het voetlicht, en er moet iets gebeuren.
In augustus zal blijken dat er tegenvallende resultaten zijn van een initiatief waar men (te) hoge verwachtingen van had. Augustus kan ook nog voor een klein succesje zorgen. Dat kan nog even aansudderen tot in september
Rond september lijkt er even een positieve boost. Deze wordt echter te optimistisch en positief beschouwd. In oktober lijken er van bovenaf strengere regels gehanteerd te worden, er kan zelfs in sprake zijn van enigszins dwingende maatregelen om tot hervormingen te komen.
In november worden zaken wederom te mooi voorgesteld.
Luxe lijkt steeds meer naar de achtergrond te verdwijnen. Er is sprake van verdere versobering. De enige luxe die duidelijk blijft staan is de vakantie. Hoewel ook hier steeds meer de tering naar de nering wordt gezet.
Er wordt gevraagd om optimisme en inzet op het arbeidsvlak. Samen staan we sterk lijkt het motto.

 

Samenwerking met andere landen

Er lijkt in april weinig ruimte voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Bestaande samenwerkingen kunnen behoorlijk vastlopen.
In april en november 2013 hebben we kunnen zien dat de onverwachte ontwikkelingen met de Fyra een samenwerking tussen Nederland en België op gang hebben gebracht. Dit wordt in januari weer actueel. In april zijn er licht positieve ontwikkelingen te verwachten. Deze zullen echter in augustus overschaduwd worden.
We lijken ons te bevinden in een situatie waarbij we lijnrecht tegenover de andere kant staan. De belemmerende werking die van dit conflict uitgaat kan maken dat er letterlijk of figuurlijk grenzen dicht gaan.
Nieuwe manieren van samenwerken staan hoog op de agenda in juni. Nederland stelt zich hierin open op.
In september staat onze samenwerking met andere landen behoorlijk onder druk. Er zou sprake kunnen zijn van schandalen en verborgen informatie die het daglicht zien. Gekonkel wordt aan de orde gesteld.
De samenwerking met andere landen is aan een grondige transformatie toe, maar dat zal niet altijd even makkelijk zijn. Toch is dat wat er nodig is. Dat wordt rond november helder. Banden gaan ver en diep terug en tradities zijn belangrijk.
Ondanks de enorme behoefte aan samenwerking en bundeling van krachten lijken grenzen
steeds verder op slot te gaan. De situatie is benauwend en er kan sprake zijn van een kokervisie.
De samenwerking met andere landen verloopt niet bepaald soepel. Het is tijd om onze aanpak te herzien. Verandering is nodig hoe dan ook.

 

Bodem, grondstoffen en verborgen zaken

Rond januari wordt er onverwacht licht geworpen om zaken die het daglicht eigenlijk niet mogen zien. Dat geeft overigens alleen een bevestiging van wat al eerder bekend was. In die zin zal deze ontdekking eerder rust dan onrust brengen.
Deze ontwikkeling is vorig jaar gestart met het aan het licht komen van de massale fraude met toeslagen en belastingen. Dit lijkt daar een direct gevolg van te zijn. Daarmee is het te verwachten dat er veranderingen doorgevoerd worden die dit soort fraude moet voorkomen. Mogelijk wordt dit direct duidelijk omdat vanaf januari de grenzen open zijn voor Roemenen en Bulgaren, en er in december al discussie was over het wel of niet toekennen van een BSN nummer aan deze mensen.
Energieprijzen staan ter discussie, dat is begonnen in november vorig jaar en zal wederom actueel zijn rond mei. Mogelijk gaat het dan meer om de bijkomende kosten als om de werkelijke prijs van gas en electriciteit .
Er wordt campagne gevoerd voor energiezuinigheid, mogelijk door verhoging van belastingen, om mensen aan te manen vooral te besparen.
Steeds meer mensen hebben moeite met het betalen van de energierekening en dat kan met name in het eerste half jaar tot schrijnende situaties leiden. Januari, april en juli geven de meeste onrust en spanning.
Donkere wolken pakken zich rond april samen. Het zicht op zaken wordt vertroebeld. Standvastigheid zorgt echter dat de onderste steen boven gaat komen. Al moet het de rest van het jaar duren. Geheime afspraken komen uiteindelijk aan het licht.
Rond juni wordt er een initiatief belicht dat gericht is op alternatief energiegebruik, of energiewinning op alternatieve manieren. Daarmee kan het zijn dat zonne-energie financieel toegankelijker gemaakt wordt.
Rond augustus ontstaat er spanning die te maken heeft met onze bodemstoffen, pogingen om zich er met een Jantje van leiden vanaf te maken zullen niet geaccepteerd worden.
Rond september worden zaken die onder de oppervlakte bleven volop in de schijnwerpers gezet. Schandalen komen boven, de energiewinning staat ter discussie.
Rond november zal er veel energie in gestoken worden om verborgen zaken aan het licht te brengen.
De energieprijs vraagt de aandacht. Is er sprake van kartelvorming in de branche?
In december kunnen er concrete stappen gemaakt worden met betrekking tot onze energiewinning. Vooralsnog lijkt het erop dat er nieuwe bronnen aangeboord worden, waarvoor men wel de diepte in moet.

 

Koningshuis

Er lopen wat zaken minder soepel rond januari, maart juni en juli. Met name rond juni staat het koningshuis onder druk.
Rond eind april ligt er een zware druk waarbij het voor onze koning een behoorlijke opgave lijkt om stelling te kiezen.
In augustus wordt de grootsheid van dienend koningschap duidelijk.
April (troonswisseling) en november(bezoek Poetin etc.) vorig jaar waren momenten waarop er gelegenheid was om vorm te geven aan het nieuwe koningschap. Rond augustus kan er enige spanning ontstaan. Deze heeft mijns inziens te maken met een meningsverschil met onze landsleiding.
Dat heeft ook in september nog een nawerking.
Vanaf december begint er een periode die behoorlijk veel vraagt van het koningshuis.
Bemiddeling bij (aspirant)partnerlanden, loopt niet van een leien dakje.

 

Onze regering

De tijd van onduidelijkheden duurt nog even voort.
Boosheid en frustratie over het gevoerde beleid zijn actueel rond januari, april en juni.
De regering wordt in de eerste helft van het jaar aangesproken op het feit dat ze dienstbaar zou moeten zijn aan het land en het volk. Met alle consequenties van dien…… Het zou mij niet verbazen als het kabinet uiteindelijk toch moet opstappen, waardoor er rond augustus ruimte komt om tot positieve hervormingen te komen.
De regering krijgt te maken met boosheid en frustratie over het werkgelegenheidsbeleid rond januari, april en juli. Dit zet herstructurering van regels en wetten in beweging, en dat is merkbaar rond januari, april en oktober.

Op het zorgend karakter van onze samenleving wordt wederom een behoorlijke aanslag gedaan. Vanuit de overheid zijn hier beperkende maatregelen te verwachten rond februari, maart en juli. Mensen gaan steeds meer de handen ineen slaan, om elkaar daar waar nodig bij te staan, en in juni is daar een mooie ontwikkeling in te verwachten. Overheidsmaatregelen worden uitgekleed en afgeslankt. Alle mooie woorden waarmee het gebracht wordt ten spijt, wordt de spoeling voor heel veel mensen dun, erg dun.
Het zal nog tot november duren voor er eindelijk duidelijkheid is over de richting en herstructurering van een en ander. Dat komt ook omdat de communicatie summier is. En daarmee kweek je geen vertrouwen en goodwill.
Het visitekaartje dat men naar buiten toe wil laten zien ligt behoorlijk onder druk.
In maart en mei ligt er een enigszins dwingende druk bij de regering. Maart is het moment van de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee zou het mij niet verbazen als de uitslag voor behoorlijk wat onrust zorgt en daar rond mei consequenties aan gehangen worden. Er valt zelfs nog een staartje te verwachten in januari 2015.
In april staan er veranderingen op stapel. Het zal nog tot eind dit jaar duren voor herstructurering vorm krijgt en dat gaat bepaald niet zonder slag of stoot.
In juni staat de houding van Nederland naar de buitenwereld op een onplezierige manier in de schijnwerpers.
In juni zijn de werkeloosheidscijfers lager, maar dat blijkt van korte duur, wanneer men in juli en augustus weer een verslechtering constateert. De voorgehouden worst blijkt in november niet te voldoen voor al die mensen die naarstig op zoek zijn naar werk.
Rond juli zal blijken dat de boodschap niet zomaar verkocht gaat worden, en daar had men eigenlijk weinig rekening mee gehouden.
Rond augustus kan er spanning ontstaan op het gebied van buitenlandse betrekkingen.
Rond september lijkt het eindelijk mee te zitten voor de landsleiding. Dat mag ook wel, want de onduidelijkheid die vanaf april gespeeld heeft, heeft dan lang genoeg geduurd.
Communicatie van de regering staat in september onder (publieke) druk
Onduidelijkheid maakt plaats voor duidelijkheid en een opwaartse spiraal.
Het pijnpunt van de natie worden gedurende dit jaar behoorlijk geraakt. Daarmee worden Nederland en haar regering behoorlijk op de proef gesteld.
Regering en volk zitten alles behalve op één lijn en er wordt maar doorgemodderd. Er is weinig oog voor de realiteit en men lijkt elkaar niet te begrijpen. EGO’s worden op de proef gesteld om een stapje terug te doen, en zich dienstbaar te maken aan het groter geheel. Toch zal men niet zonder slag of stoot wijken.

 

Persoonlijke tendensen voor een aantal bekende politici:

( omdat ik niet over alle juiste gegevens beschik kan ik geen specificatie geven van het gebied waarop de uitwerking zal plaatsvinden, hierdoor kunnen deze tendensen op het politieke maar ook op het privé vlak uitwerken.)

Mark Rutte
Rutte kan rond juni, november en december te maken krijgen met enige spanning. In juni en december heeft dat te maken met onderwerpen die hem uitdagen om op een andere manier structuur aan te brengen en grenzen te stellen ( letterlijk of figuurlijk). In november kan hij bemerken dat er gevraagd wordt om anders voor de dag te komen. Ik zou haast willen zeggen, iets meer aangepast. Er lijkt weinig ruimte voor eigenzinnigheden, en daarmee kan zijn aanpak onder druk komen.

Diederik Samsom
Voor Samson lijkt het een redelijk rustig jaar te worden. Er zit een kans in dat hij privé een wat minder heldere kijk heeft op ontwikkelingen, en daarmee bestaat de kans dat zaken door een Roze bril gezien worden.
Rond november kan er sprake zijn van herstructurering op politiek vlak. Dat impliceert een andere functie of hervormde standpunten.

Rutte en Samson krijgen het beiden voor hun kiezen in november

Sybrand van Haersma Buma
Van Haersma Buma lijkt het nieuwe jaar onder pittige politiek druk te beginnen. Het is alsof er op enig vlak gevraagd wordt zich wat minder vrijblijvend op te stellen, en dat zal maar moeizaam lukken. Wanneer je beide kanten te vriend wilt houden, zorgt dat voor grote spanningen. Rond februari, maart, september oktober en december stijgt de spanning. Mogelijk vraagt hij zich af in hoeverre zijn hart nog bij de politiek ligt. Inzet gaat ten kostte van het privéleven. Dat zal echter niet makkelijk naar buiten toe komen. Eind dit jaar zal er een beslissing gemaakt worden, en waarschijnlijk rond januari 2015 naar buiten gaat komen.

Lodewijk Asscher
Januari wordt voor Asscher een pittige maand. Hij kan tijdelijk even het zicht kwijt zijn op zichzelf. In mei en september is er nog enige spanning te verwachten op gevoelsmatig of emotioneel gebied.
In maart kan er sprake zijn van grote rusteloosheid, en wellicht gaat hij tijdelijk en stapje terug doen uit het openbare leven. In september kan er ook nog wat onderhuidse spanning meespelen, die tot januari 2015 doorsuddert.

Alexander Pechthold
Pechthold krijgt een redelijk ontspannen jaar. In januari kan enige spanning spelen in de communicatie, en in november zou er sprake kunnen zijn van politieke hervormingen die voor onrust zorgen.

Bram van Oijk
Van Oijk krijgt te maken met veranderingen die niet te stoppen zijn. Hij doet er goed aan om in zijn energiepeil in de gaten te houden rond februari . In maart kunnen er onverwachte ontwikkelingen plaatsvinden die voor behoorlijke spanning zorgen. Er is sprake van onduidelijkheid, spanning en wellicht overspanning. Een Burn Out of iets anders dat hem vraagt de energie te kanaliseren kan spelen. Rond november lijkt het wat de goede kant op te gaan, ook politiek. Al zal het dan nog wel moeite kosten om dan ook daadwerkelijk tot veranderingen te komen.

Emiel Roemer
Voor Roemer begint het jaar goed en redelijk ontspannen. Met name februari, april, juni, oktober en december zitten mee. In maart kan er wat onderhuidse spanning spelen die te maken heeft met veranderingen waar hij niet bepaald blij mee is. Dat speelt ook op in december. Mogelijk heeft dat te maken met bezuinigingen m.b.t. ziekenhuizen en zorgverlening. Vanaf december is hij op het persoonlijk vlak toe aan herstructurering. Hij wordt uitgedaagd om zijn grenzen te stellen. Dat betekent duidelijkheid geven op alle fronten zowel openbaar, politiek als privé. Dit proces start zoals gezegd in december en loopt nog door in 2015. Waar januari, juni en september de grootste uitdagingen geven.

Geert Wilders
Wilders maakt een goede start, en het kost hem weinig moeite om een aantal zaken rigoureus anders aan te pakken. Hij kan wel wat stof doen opwaaien.
Rond februari, oktober en december kunnen er zaken spelen waarin standpunten en meningen niet duidelijk naar buiten komen. Misschien zegt hij niet alles wat hij zou willen zeggen, of kiest hij ervoor informatie gedeeltelijk binnenskamers te houden.
Als gevolg daarvan kan er in maart sprake zijn van behoorlijke spanning. Een enigszins dwingende situatie brengt hem in een moeilijk parket en dat maakt het er allemaal niet duidelijker op. Er kunnen gedurende het jaar wat onverwachte en plotselinge wendingen zijn die voor onrust zorgen. Met name rond april, november en ook nog in januari 2015.
In november lijkt er een situatie te spelen die vraagt om samenwerking. Daar lijkt vorm aan gegeven te worden, maar niet zonder een aantal voorwaarden.

Femke Halsema
Halsema die in 2010 de politiek de rug toekeerde is toe aan verandering. Betekent dat haar terugkeer op het politieke toneel? Wellicht in een wat andere vorm? In maart lijkt ze in ieder geval over te lopen van energie. En kan grenzeloos doorgaan met hetgeen dat op dat moment belangrijk is. Rond november mag ze aan een aantal zaken nieuwe vorm (en inhoud) geven. Dat kan op het eind van het jaar een pittige onrust met zich meebrengen.

Fred Teeven
Teeven krijgt in januari en februari temaken met een zeer ongemakkelijke situatie. Alsof hij bijna niet anders kan dan een andere positie, houding, opstelling aan te nemen. Onverwachte veranderingen kunnen ook nog spelen in maart en april. Alhoewel de spanning er dan wel grotendeels vanaf is. Vanaf november zit het mee, ook politiek gezien.

Ivo Opstelten
Opstelten heeft vanaf december 2013 al te maken met spanningen, en die zullen rond mei en september ook weer actueel zijn. In januari kan er sprake zijn van grote onduidelijkheid rondom Opstelten. In februari komt er wat meer duidelijkheid, maar dat betekent niet dat alles van een leien dakje gaat. Een en ander is wel aanleiding voor een hernieuwde positie en/of blikveld. In oktober kan er politiek gezien zwaar weer uitbreken en in december zou Opstelten er goed aan doen, om eens stil te staan bij waar hij zich nou eigenlijk prettig bij voelt.

Jeroen Dijsselbloem
Dijsselbloem kan bemerken dat een proces dat gaat over verandering in zijn politieke positie rond januari nog voor wat onrust zorgt. Dit is overigens al begonnen rond april vorig jaar, met een nieuw spanningsmoment rond november 2013. Het thema voor Dijsselbloem dit jaar lijkt herstructurering, en dat gaat hem over het algemeen goed af. Privé kan dit thema wat spanning veroorzaken rond januari, april en oktober. In november nemen de politieke druk en onrust toe.

Jetta Klijnsma
Klijnsma stond rond december 2013 behoorlijk onder druk, maar begint het nieuwe jaar wat rustige. In januari, mei en oktober worden zaken die waarschijnlijk in de privésfeer liggen op een nieuwe manier vormgegeven, en dat proces verloopt als vanzelf. November kunnen er positieve veranderingen plaatsvinden op politiek gebied. December kan vergezeld gaan van behoorlijk wat spanning, waarbij het belangrijk is om de energie goed te verdelen en niet over grenzen te gaan.

Wat opvalt is dat bij de meeste van bovengenoemde politici rond november politiek het een en ander speelt. Zou er sprake kunnen zijn van een Kabinets- of vertrouwenscrisis, of wellicht nieuwe verkiezingen.
Wat verder ook opvalt is dat ik het gevoel heb dat Halsema wellicht terugkomt (mogelijk op een wat andere manier). Wanneer je dan ziet dat van Oijk wat moeilijk in zijn energie zit, zou het mogelijk zijn dat ze tijdelijk terugkomt om de honneurs waar te nemen, tot van Oijk dat zelf weer kan. Dat zou dan rond november zijn.

 

Sociaal stelsel en voorzieningen

Ons sociaal stelsel staat enorm onder druk, dat betekent dat er steeds minder ruimte is voor individueel leed. Herstructurering die vorig jaar is ingezet vind een positieve weerslag rond mei en september. Toch kan dat de onvrede niet tegenhouden. Het gaat hard tegen hard. Men verzet zich met hand en tand.
Eigenheid en individualiteit lijken steeds minder ruimte te krijgen.Terwijl er juist om gevraagd wordt niet alle situaties over één kam te scheren, dat wordt pijnlijk duidelijk in mei, oktober en zelfs in februari 2015
Rond juni lijken er nieuwe wegen ingeslagen te worden, en die zien er veelbelovend uit.
Ons stelsel van sociale voorzieningen krijgt nog steeds veel verandering te verduren.
Ook gedurende het hele jaar kunnen zich plotselinge ontwikkelingen voordoen. Nieuw beleid wordt zichtbaar, en mensen die daarmee te maken krijgen, komen in steeds schrijnendere situaties terecht.
Het ligt in de lijn der verwachting dat dit op steeds meer weerstand stuit, en de stem van het volk zal steeds luider klinken.

 

Spiritualiteit

Spiritualiteit en alternatieve geneeswijzen, of beter gezegd complementaire ( aanvullende) zorg staan vanaf oktober zwaar onder druk.
Rond januari, april en juni valt te bemerken dat zaken mooi voor het voetlicht worden gebracht, maar de boodschap is slechts die van beperking. Rond mei en oktober zal duidelijk worden dat er behoefte is aan een veranderende kijk op spiritualiteit en alternatieve zaken. Er is behoefte aan ruimte voor vernieuwing in plaats van vernauwing. Hoe harder zaken ontmoedigd en zelfs verboden worden, hoe meer men daar naar op zoek zal gaan. Het is belangrijk om te beseffen dat er een omslag gewenst is in de bovenste regionen.
“Anders” is het nieuwe “normaal”
Rond juni kan er een positieve ont-wikkeling plaatsvinden. Ik denk daarbij aan een groot event ter verbroedering en spirituele bewustwording, waar niemand meer omheen kan.
Al zal dat wel geprobeerd worden. Tegenstanders van spirituele zaken laten hun stem steeds heftiger horen. Dat betekent trouwens dat ze het idee hebben dat ze zaken moeten overschreeuwen om gehoord te worden. Het ligt dus in de lijn der verwachting dat steeds meer mensen openstaan voor spirituele zaken. En wellicht overbodig om te zeggen om daarbij de voetjes aan de grond te houden en bedacht te zijn op charlatans.
Tegen het eind van het jaar, rond december neemt het zelfvertrouwen toe onder het land en haar bevolking. En dan kunnen we een voorzichtige opleving van de economie tegemoet zien.
Instellingen ( ziekenhuizen, gevangenissen, opvanghuizen) krijgen nu toch echt te maken met beperkende maatregelen. Het is te hopen dat er aan de juiste kant gesneden wordt, maar dat valt nog te bezien zolang de graaicultuur een geaccepteerde mentaliteit is.
We komen in zwaar weer terecht en er wordt een beroep gedaan om onze betrokkenheid bij elkaar, om elkaar een beetje troost en toevlucht te bieden. En dat terwijl we als land en dus ook als volk, steeds meer in een isolement dreigen te raken. We lijken het spoor toch wat bijster.

 

Samengevat,

lijkt 2014 nog zwaarder te worden dan 2013. Ik moet eerlijk zeggen dat ik getwijfeld heb om deze horoscoop te publiceren. De reden dat ik het toch doe is om bewustzijn aan te wakkeren. Bewustzijn van al dat is. Het positieve van het hele verhaal is dat we meer op elkaar gericht worden. Het draait niet meer om de consumptiemaatschappij maar om de medemenselijkheid naar elkaar. Oude waarden als burenhulp en sociale cohesie worden in ere hersteld en verstevigd. We zitten nog steeds in een overgangsperiode naar de Nieuwe Tijd. Ik denk dat het tij halverwege 2015 gaat keren. Tot dan mogen we met onze aandacht naar binnen om te zien wat ons WERKELIJK drijft, Overtollige ballast mag letterlijk of figuurlijk afgeworpen worden om terug te komen bij hetgeen waar het WERKELIJK om gaat.
Structuren voldoen niet, systemen gaan op de schop. We leven in enorme onzekere tijden. Laten we oog, oor en vooral hart hebben voor elkaar, om hier samen doorheen te komen.
Kijk naar de lichtpuntjes in je bestaan, hoe klein ook, en neem ze ten volle in je op.

 

Ik wens iedereen een zeer liefdevol, gezond en spiritueel nieuw jaar toe, met mooie inzichten en persoonlijke groeimomenten.
In Liefde, vrede en Licht,

Karin Vrielink

De jaarprognose voor Nederland geeft een algemene tendens aan. Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt heeft te maken met je persoonlijke geboortehoroscoop.
Wanneer je daar meer over zou willen weten, kun je natuurlijk altijd een afspraak maken.

In de Dagkompas scheurkalender 2014 vind je dagelijkse inspiratie om het beste uit de sfeer en energie van de dag te halen

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?