nederland 2015

De horoscoop van Nederland 2015

Een voorzichtig optimisme lijkt wat voorbarig te zijn. Ondanks pogingen om onrust te verminderen in oktober 2014, januari en juni 2015, komt dat niet echt uit de verf.

Algemeen

Nederland is een land vol idealen en doet zich over het algemeen zekerder voor dan het is. Het motto is dat er ruimte moet zijn voor alles en iedereen. Nederland presenteert zich als een land dat graag zorgt voor van alles en iedereen, en daarin ook een vrij traditionele instelling heeft. Men koestert het verleden en de geschiedenis. Nederlanders houden van gezelligheid en huiselijkheid. Onze bevolking is vrij nuchter en staat over het algemeen met twee benen op de grond. We reageren wat traag, maar kunnen ook vrij koppig vasthouden als we eenmaal ergens mee bezig zijn.

 

Hoe profileert Nederland zich?

Een voorzichtig optimisme lijkt toch wat voorbarig te zijn. Ondanks pogingen om onrust enigszins verminderen in oktober 2014, januari en juni 2015, komt dat niet echt goed uit de verf. Het vertrouwen lijkt een deuk opgelopen te hebben, zo zal blijken in januari en juni.
Rond februari, april en oktober kan er sprake zijn van ongrijpbare spanning die te maken heeft met het stellen van grenzen. Dit kan letterlijk of figuurlijk spelen. Het lijkt alsof er problemen te verwachten zijn op dat gebied. Nederland loopt tegen de grens van haar capaciteiten aan en dat wordt zeer merkbaar. Dat gaat gepaard met behoorlijke onrust, en het lijkt moeilijk om de vinger op de zere plek te leggen. Grenzen worden tegen gekomen en aangescherpt. De wacht wordt aangezegd met name in februari april en oktober.
Eind maart kan er grote onduidelijkheid bestaan over vraagstukken die te maken hebben met het nationaal prestige en/of ons landsbestuur. Dit zou te maken kunnen hebben met reputatieschade en suddert nog een hele poos door.
Er lijkt een nijpende situatie te ontstaan waarvoor niet één, twee drie een oplossing zichtbaar is. Het volk krijgt het moeilijk, en de problemen zijn erg moeilijk aan de oppervlakte te brengen. Er speelt meer onder de oppervlakte.
In de eerste helft van april zal blijken dat we maar moeizaam vorm kunnen geven aan onze zorgende aard als land.
In april en juli kunnen een aantal zaken mooier gemaakt worden dan ze in werkelijkheid zijn. Waarom wordt er zand in onze ogen gestrooid? In april, juli en februari 2016 kunnen we bemerken dat alles aanwezig is om ons mee te laten slepen met zaken. Daarbij bestaat er de mogelijkheid dat Nederland daarin blijft hangen. Dan zou er sprake kunnen zijn van een soort van slachtofferrol die ons land aanneemt. De situatie wakkert wonden uit het verleden aan. Ook zal blijken dat onze zorgzame houding niet meer zo duidelijk naar voren komt.
De eerste helft van 2015 lijkt er nog weinig zicht op daadkracht en vooruitgang. Vanaf juli komt er echter beweging in de zaak.
In juli 2015 kan blijken dat we wellicht iets te naïef zijn met betrekking tot ons zorgend het karakter.
Eind juli begin augustus worden beren op de weg niet gezien. Goedgelovigheid van de bevolking kan maken dat situaties te optimistisch worden ingeschat. We als land behoorlijk onze neus stoten.
In augustus lijken zaken iets soepeler te lopen. Nederland heeft een ontspanning houding naar buiten toe. Toch is waakzaamheid geboden, want zaken kunnen ook te optimistisch en naïef benaderd worden. In augustus lijkt de spanning wat af te nemen, maar dat zal slechts van korte duur zijn.
In september kan er sprake zijn van een voorzichtig optimisme, het verleden achtervolgt de situatie echter. Daardoor kan er niet ten volle gebruik van gemaakt worden.
Eind september, begin oktober lijkt onze houding naar buiten toe niet meer te volgen. Het is alsof we tijdelijk geen zicht hebben op onze identiteit als land. Daarbij zal zelfstandigheid en onafhankelijkheid het onderspit delven teneinde met de stroom mee te gaan. Daarbij bestaat de kans dat we opgaan in het groter geheel, of dat we ons als land op een eilandje voelen staan. Het woord isolement speelt een rol. Dit kan duren tot eind maart 2016.
In oktober wordt duidelijk dat het zorgende karakter van ons land erg belangrijk is. Dit thema zal onder spanning staan.
Deze spanning krijgt een onderhuidse, ongrijpbare lading met zich mee rond december. Dan is er namelijk sprake van dat er grenzen gesteld moeten worden en structuren herzien moeten worden. Waarna we opnieuw tegen een aantal beperkende maatregelen aan te lopen.
Beleid en houding naar buiten toe zorgen ook in december 2015 voor een behoorlijke spanning.
In december wordt er op een behoorlijk dwingende manier een verandering verwacht in onze houding naar buiten toe. Het lijkt erop dat er verwacht wordt dat we in de pas lopen. En als dat niet goedschiks gebeurt, dan kwaadschiks. Er liggen pittige sancties en maatregelen in het verschiet. In december staan verhoudingen op scherp en kan er sprake zijn van een crisisachtige situatie.

 

Financiën en economie

Eind maart lijkt het belang van het volk langzaam wat meer te prevaleren boven dat van de landsleiding. De regering kan erg onduidelijk zijn in haar plannen. Wanneer er maatregelen voorgesteld worden die niet duidelijk voorzien zijn van argumenten, krijgt men dat niet verkocht aan het volk. Daarmee kan den haag niet anders dan de stem van het volk te honoreren. ‘s Lands financiën en inkomsten staan dit jaar behoorlijk in de schijnwerpers.
In maart krijgen we het als land wel even moeilijk, wanneer we enorm onder druk staan. Deze druk heeft waarschijnlijk te maken met handelspartners. De enige manier om de spanning te doorbreken is door met elkaar in gesprek te gaan.
In de eerste helft van het jaar wordt er vooral veel energie gestoken in allerlei existentiële vraagstukken. Hoe laten we ons zien als land, hoe assertief stelt Nederland zich op naar andere landen, hoe is het gesteld met de politieke eenheid en dat soort zaken. Vanaf eind juli, begin augustus, zal de energie vooral gericht zijn op het verbeteren van de economie. Dan kunnen we zien dat de economie weer wat lijkt aan te trekken.
Kansen en mogelijkheden lijken mooier dan ze in werkelijkheid zijn in juli en augustus. Speculaties kunnen verkeerd uitvallen. Er lijkt sprake te zijn van tegenvallende resultaten rond juli 2015.
Er lijkt vanaf augustus meer power te zijn om daadkrachtig te handelen. Alsof we voorzichtig weer wat meer regie kunnen voeren, omdat er ruimte voor is.
In december 2015 kunnen er behoorlijke spanningen ontstaan met betrekking tot ’s Lands financiën.

 

Handel

De voorzichtige belofte dat de handel weer gaat aantrekken, kan pas vanaf april ingewisseld worden. De eerste tekenen zijn er in januari, toch lijkt het nog even te duren voordat de vooruitgang zich daadwerkelijk inzet. Ondanks successen die in het vooruitzicht lijken te liggen lijkt zich toch weer een terugtrekkende beweging te vormen met betrekking tot de handel dit speelt met name van januari tot en met begin april 2015.
In april krijgt de handel wat gespannen impulsen te verwerken. Situaties zijn ondoorzichtig en niet tastbaar.
Vanaf april 2015 lijkt er voorzichtig sprake van vooruitgang.
In juli kan er sprake zijn van goedgelovigheid. Zaken worden mooier voorgesteld dan de realiteit. Verwachtingen vallen tegen, het aantrekken van de handel verloopt niet zoals men heeft voorgespiegeld.
Vanaf juli trekt de handel dan echt aan. Ook wordt er meer energie gestoken in processen die de handel bevorderen.

 

Onderwijs

Beloftes voor positieve ontwikkelingen in het onderwijs liggen in het verschiet vanaf januari.
Vanaf april kunnen we daar de eerste positieve resultaten van zien.
Vanaf eind juli, dus ongeveer bij de start van het nieuwe schooljaar zal er veel aandacht gaan naar het onderwijs.
In april lijkt er weinig ruimte te zijn voor speelsheid op scholen. Regels en wetten worden aangescherpt en dat levert heel veel onrust op.
In juli worden zaken mooier voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn. Ik krijg het gevoel dat dit te maken heeft met cijfers en uitkomsten die wellicht bewust wat verfraaid worden. Het lijkt hier te gaan om onderzoeksresultaten, en niet om individuele cijfers van leerlingen. Onderhuidse spanningen over de groei (of het uitblijven daarvan) van het onderwijs zijn te verwachten in juli 2015.

 

Huizenmarkt & veiligheid

De focus lijkt dit jaar te liggen op de huizenmarkt en de burgers. De ontwikkeling op de huizenmarkt en de tevredenheid en/of ontevredenheid van de burgers, zijn twee zaken waarmee we ons als land als eerste profileren. Het bieden van veiligheid en huisvestiging zijn een must.
De huizenmarkt staat dit jaar in de schijnwerpers. Dat wil zeggen dat er erg veel aandacht voor is.
In februari lijkt er weer voorzichtig balans te komen in de verkoop en aankoop van huizen.
Dit jaar kan de woningmarkt nog wel wat onverwachte opschudding tegemoetzien. Met name rond april en juli kan het nog even heel spannend worden.
Te rooskleurige opties blijken rond juli al snel hun glans te verliezen 265. De druk op de huizenmarkt om uit te breiden en te groeien neemt enorm toe. Ontwikkelingen in de woningmarkt gaan traag en resultaten zijn vooralsnog teleurstellend, zo zal in juli 2015 blijken.
Ondanks goede verwachtingen in de ontwikkeling van de huizenmarkt zal in juli 2015 blijken dat het allemaal toch iets minder is als verwacht.
Het valt te verwachten dat het vanaf augustus 2015 de goede kant op gaat. Vanaf augustus ziet het er echt hoopvoller uit.
Er zullen heel voorzichtig positieve ontwikkelingen plaatsvinden.
Van september 2015 tot eind maart 2016 lijkt er niet echt zicht te zijn op de ontwikkeling van de huizenmarkt. Alsof men rekening houdt met een terugval.
Er lijkt ruimte te zijn voor ongewone projecten, waarbij eigen inbreng van toekomstige bewoners meer en meer een rol speelt.
De burger kan enorme onduidelijkheid en onrust ervaren wanneer het gaat over huisvesting en veiligheid. Situaties zijn nijpend. Nu is het zaak om ervoor te waken dat regeringsprocessen transparant zijn en blijven. Anders bestaat er een behoorlijke kans dat er flink wat neuzen gestoten worden. De situatie kan voortduren tot maart 2016. Dan kan er langzaam weer wat meer zicht komen.
In september lijkt het even helemaal niet meer duidelijk welke kant het opgaat. Gaat het er nu om zoveel mogelijk dure huizen te bouwen, of gaat het om het sociaal maatschappelijk belang dat iedereen zou moeten kunnen wonen?
Vanaf september tot halverwege november zal er extra aandacht gaan naar de woningmarkt en de burgers. Veiligheid staat centraal.
Vanaf eind september gaan we wat bedachtzamer om met het thema veiligheid.
In en november zal bedachtzaamheid ingeruild worden voor compromisbereidheid. Er wordt gezocht naar evenwicht, balans en verbindende factoren.

 

Kunst, cultuur uitgaan, ontspanning, sport

In november 2014 en januari en juli 2015 kunnen we merken dat er een aantal zaken te lichtvaardig zijn ingeschat.
Spanning en mogelijk zelfs enige vorm van crisis die onder andere het uitgaansleven beïnvloed is te verwachten in januari, juli en december 2015. Er kan sprake zijn van een crisisachtige toestand waarbij we min of meer gedwongen worden om de manier waarop onze plek innemen op het wereldtoneel en de manier waarop we onze zelfstandigheid vormgeven drastisch bij zullen moeten stellen. Dit gaat niet zonder slag of stoot.
In februari 2015 komen we erachter dat thema’s werkeloosheid en gezondheidszorg allesbehalve helder zijn. Het is niet duidelijk hoe een en ander vorm gegeven wordt gaat worden of omgevormd gaat worden. Dat veroorzaakt enorme spanning bij de bevolking. Ook in maart 2015 staan de thema’s werkgelegenheid en gezondheidszorg enorm in de picture.
Van februari tot en met december 2015 staan de thema’s kunst ontspanning sport en spel cultuur en uitgaan extra in de aandacht.
Plotselinge veranderingen in de manier waarop wij onze plek innemen in de wereld en in onze zelfstandigheid zijn te verwachten in februari 2015. Ook in mei en oktober van 2014 was dit merkbaar. Er komen ongelooflijke spanningen vrij op deze thema’s.
In september 2014 en maart en mei 2015lijkt een en ander voorzichtig aan weer beter te gaan. Er lijkt ruimte te zijn om onze plek in te nemen op het wereldtoneel.
In maart 2015 komt er voorzichtig ruimte om weer wat meer uit te gaan en te reizen.
Rond april 2015 kan er onduidelijkheid zijn met betrekking tot kunst ontspanning sport en spel cultuur en uitgaan.
Het pijnpunt van onze natie wordt geraakt begin april. De gevolgen daarvan kunnen nog tot oktober duren. Grenzenloosheid blijkt een behoorlijke valkuil te zijn, en drukt een stempel op het uitgaansleven en alle mogelijke vormen van ontspanning.
In april 2015 lijken we totaal geen zicht te hebben op de manier waarop wij onze plek innemen. Het uitgaansleven en ontspanning in het algemeen staat onder druk. Dit kan het hele jaar tot oktober zo’n beetje spelen.
In december 2014, juni en september 2015 komen wij onze beperkingen tegen op het innemen van onze plek in onze zelfstandigheid. Dat dit voor behoorlijke spanning zal zorgen is logisch.
In augustus krijgen we te maken met tegenvallers op het gebied van ontspanning, sport, spel en kunst.
In september 2015 lijkt het heel voorzichtig wat beter te gaan met de werkgelegenheid en de gezondheidszorg. En kunnen wellicht wat kleine succesjes geboekt worden. Er is voorzichtig ruimte tot ontwikkeling en groei.
In oktober 2015 en in april en juni 2016 lijkt de spanning verder op te lopen. Het innemen van onze plek en onze regering lijken overschat worden.
Vanaf november 2015 zal er steeds meer energie gestoken worden in de thema’s kunst ontspanning sport en spel, cultuur en uitgaan. Onze zelfexpressie als land is belangrijk, maar zaken kunnen niet afgedwongen worden.
In november 2015 en in maart 2016 lijkt het dan eindelijk ruimte te zijn tot een stukje positieve herstructurering van de thema’s werkgelegenheid en gezondheidszorg.

 

Gezondheidszorg

In november 2014 en in januari en juli 2015 kunnen we merken dat er een aantal zaken iets te optimistisch zijn ingeschat met betrekking tot de gezondheidszorg. Dit maakt dat er weinig gedaan ruimte is voor ontwikkeling in de sector. Om over uitbreiding nog maar niet te praten.
In november 2014 en de eerste helft van 2015, met name in januari in juni, kunnen we merken dat een behoorlijke spanning voelbaar is op het thema gezondheidszorg. Succes en groeimogelijkheden lijken zwaar overschat te zijn en de rekening daarvoor dient zich arm.
In oktober 2014 en in januari en juni 2015 lijkt de onduidelijkheid omtrent de gezondheidszorg behoorlijk toe te nemen. Onduidelijkheid en onhelderheid maken dat mensen niet meer weten waar ze aan toe zijn.
In februari 2015 lijkt het erg onduidelijk waar het heen gaat met de gezondheidszorg. Mogelijk wordt er ook informatie niet gedeeld van hogerhand.
In februari 2015 kan er veel spanning ontstaan wanneer de nationale gezondheid en de structuur waarin zij zich bevindt behoorlijk onhelder zijn. Het lijkt erop dat er weinig ruimte is voor groei en ontwikkeling.
In februari 2015 wordt er veel energie ingestoken in de gezondheidszorg. Alle inzet ten spijt zal dat de situatie waarschijnlijk niet beter maken.
In maart 2015 wordt de gezondheidszorg en alles wat erbij hoort erg actueel.
Rond maart 2015 kunnen we merken dat er een afremmende beweging speelt die te maken heeft met de gezondheidszorg. Daarmee valt er te verwachten dat we of wel toe zijn aan herstructurering ofwel te maken hebben met tegenvallende cijfers.
Vanaf juni 2015 kunnen we merken dat de groeikansen af lijken te nemen.
In juni en september 2015 en in maart 2016 kunnen we merken dat er plotseling positieve ontwikkelingen plaatsvinden op het thema gezondheid.
In juli 2015 zijn er licht positieve ontwikkelingen te verwachten op het thema gezondheidszorg en komen voorzichtig meer mogelijkheden tot groei verbetering.
Ook in juli 2015 staat de gezondheidszorg in de belangstelling.
In augustus 2015 kunnen we merken dat er kansen zijn op het gebied van gezondheidszorg die genomen mogen worden.
In september 2015 is er een lichte groeimogelijkheid in de gezondheidszorg. Mogelijk komt er meer ruimte letterlijk of figuurlijk.
In september 2015 kunnen er wat spanning ontstaan wanneer blijkt dat een aantal zaken met betrekking tot de gezondheidszorg en werkgelegenheid iets te optimistisch zijn ingeschat.
Gelukkig duurt dat maar tijdelijk en vanaf september 2015 zijn weer mogelijkheden tot groei en ontwikkeling.
In november 2015 lijkt de gezondheidszorg op een positieve manier in de belangstelling staan.
In november 2015, en februari en juli 2016 kunnen we merken dat een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de gezondheidszorg iets te optimistisch zijn ingeschat. Daarmee kunnen we te maken krijgen met tegenvallende resultaten of ontwikkelingen.
In november 2015 en maart 2016 lijkt herstructurering van de gezondheidszorg aan de orde te zijn. Dat zou kunnen betekenen dat vergoedingen en mogelijkheden verder uitgekleed worden.
In november 2015 kunnen we erachter gekomen dat onze gezondheidszorg toe is aan een stuk herstructurering. Mogelijk betekent dit dat regels aangescherpt worden en uitgekleed worden. Er valt weerstand te verwachten op dit beleid.
Tegenvallende resultaten in de gezondheidszorg kunnen opspelen in december 2015 en in februari en juli 2016. Mogelijk heeft dit te maken met een verkeerde inschatting van de ontwikkeling op dit gebied.
In december 2015 tot halverwege januari 2016 lopen we tegen onze grenzen op met betrekking tot de gezondheidszorg. Herstructurering is van groot belang, dit stuit echter op behoorlijk wat weerstand. Dat komt omdat de voorzieningen nog verder uitgekleed gaan worden.

 

Werkgelegenheid

In november 2014 januari en juli 2015 komen we er mogelijk achter dat resultaten enigszins achterblijven bij wat er gehoopt werd.
Goedheid van vertrouwen en optimisme zullen overschat worden. In november 2014 een januari en juni 2015 kunnen we merken dat tegenvallende resultaten voor veel onderhuidse spanning zullen zorgen. Steeds meer mensen raken hun werk kwijt.
In oktober 2014 en januari en juli 2015 is er een positieve invloed te bemerken waardoor de werkgelegenheid verbeterd. Dit heeft te maken met maatregelen die genomen worden vanuit de regering die een positief effect hebben.
In februari 2015 lijkt het erop alsof de ontwikkelingen in de werkgelegenheid en op de arbeidsmarkt totaal onhelder zijn. Er lijkt chaos te ontstaan.
De mogelijkheden en kansen die er liggen op het gebied van werk worden niet altijd gezien. Onduidelijkheid kan voor veel onrust zorgen zullen we vooral in februari 2015 bemerken.
In februari 2015 kunnen ondanks dat er veel energie in gestoken wordt merken dat het niet allemaal van een leien dakje loopt met betrekking tot werkgelegenheid.
In maart 2015 wordt het belang van het stimuleren van de werkgelegenheid eens te meer duidelijk.
In maart 2015 kunnen we bemerken dat de herstructurering een remmende werking heeft op de werkgelegenheid.
In juni 2015 kunnen we merken dat de voorzichtige ruimte tot groei en ontwikkeling die ontstaan is op het gebied van werkgelegenheid een terugtrekkende beweging maakt. Het lijkt erop alsof er op dit moment meer behoefte is om de touwtjes in handen te houden en daarmee kunnen we beperkende maatregelen verwachten.
In juni en september 2015 en maart 2016 kunnen plotselinge veranderingen nieuwe mogelijkheden brengen waardoor er een positieve ontwikkeling te bemerken is in de werkgelegenheid.
In juli 2015 is er een licht positieve ontwikkeling met betrekking tot de ontwikkeling op de arbeidsmarkt.
Zo ook in juli 2015.
In augustus 2015 kunnen we merken dat er kansen zijn op het gebied van werkgelegenheid die genomen mogen worden.
In september 2015 kunnen we merken dat er een lichte positieve ontwikkeling plaatsvindt op het thema werkgelegenheid.
In september 2015 kunnen we erachter komen dat buitenlandse mogelijkheden met betrekking tot ontwikkeling van de werkgelegenheid iets minder positief uit zullen vallen als gehoopt was.
In september 2015 kunnen we dan eindelijk de merken dat er een ruimte komt om door te groeien en te ontwikkelingen.
In november 2015 zal de werkgelegenheid enorm in de belangstelling staan en prominent op de agenda geplaatst worden.
In november 2015 en in februari en juli 2016 kunnen er spanningen ontstaan wanneer blijkt dat ontwikkelingen met betrekking tot de werkgelegenheid iets te optimistisch zijn ingeschat.
Herstructurering en beperkende maatregelen op het thema werkgelegenheid kunnen spelen in november 2015 en maart 2016. Dit lijkt een licht positieve ontwikkeling te worden.
In november 2015 komen onze beperkingen tegen met betrekking tot de werkgelegenheid en projecten die te maken hebben met het buitenland.
In december 2015 en februari en juli 2016 kan een enorme spanning ontstaan op het thema werkgelegenheid wanneer resultaat het tegenvallen.
In december 2015 tot halverwege januari 2016 kunnen we herstructurerende en inperkende maatregelen verwachten met betrekking tot werkeloosheid.
Mensen zonder baan krijgen nog verdere beperkingen te verduren.

 

Samenwerking met andere landen

In 2015 staat onze samenwerking met andere landen evenals eventuele conflicten met andere landen centraal.
Op het gebied van de samenwerking met andere landen kunnen we in 2015 merken dat er transformatieprocessen spelen die mogelijk via crisis aan het licht komen.
In oktober 2014 en in januari en juni 2015 ontstaat er wat onduidelijkheid en spanning over ons sociaal stelsel en de voorzieningen in combinatie met andere landen.
In februari maart en november 2015 kunnen pogingen tot herstructurering van ons sociale stelsel op weerstand stoten.
In april 2015 kunnen eventuele conflicten die nodig toe zijn aan transformatie wat minder aan de oppervlakte komen. Zaken lijken te sudderen en nog niet direct tastbaar en aanwijsbaar te zijn.
In juni en september 2015 en maart 2016 kan er sprake zijn van plotselinge veranderingen waardoor we met handen en voeten gebonden lijken aan regels en afspraken in grote verband. Het hoeft niet gezegd worden dat dit voor spanning zorgt.
In augustus 2015 en in februari 2016 kan er een aardige onduidelijkheid ontstaan in onze verhouding met andere landen. Dat houdt onze persoonlijke groei en ontwikkeling als land tegen.
In september 2015 lijkt er weinig vertrouwen meer te zijn in het huidige sociaal stelsel.
In september 2015 lijkt het erop als of totaal niet duidelijk is welke kant op gaan met het sociaal stelsel en voorzieningen. Deze onduidelijkheid kan duren tot maart 2016.
In september 2015 kunnen we merken dat we wellicht iets te goed van vertrouwen zijn geweest richting onze samenwerkingspartners. Het lijkt erop alsof we een aantal zaken niet hebben willen zien. Mogelijk betalen we daar nu de rekening voor.
In september 2015 zijn er ook positieve ontwikkelingen op het gebied van samenwerking met andere landen.
Er is extra aandacht voor onze samenwerkingsverbanden met andere landen in september 2015.
Vanaf september 2015 kunnen oorzaken van mogelijke crisis en conflicten wat duidelijker worden en daarmee ook meer tastbaar. Dat geeft gelegenheid om te bezien hoe een en ander het best man gepakt kan worden.
In november 2015 rond februari 2016 en in juli 2016 kunnen we een lichte positieve ontwikkeling bemerken in onze samenwerking met andere landen.
Vanaf december 2015 kunnen we merken dat er een stuk herstructurering plaatsvindt in onze samenwerking met andere landen. Dat kan betekenen wat afspraken en regels verscherpt worden. Er worden grenzen gesteld, letterlijk of figuurlijk.

 

Bodem, grondstoffen en verborgen zaken

De situatie rondom de bodemgesteldheid zorgt voor grote onrust in oktober 2014 en januari en juni 2015.
In februari maart en november 2015 kunnen er verborgen zaken aan het licht komen. Dat heeft mogelijk te maken met de bodemgesteldheid van (delen) van ons land.
In april en augustus 2015 en in februari 2016 lijkt het erop alsof er een aantal zaken onhelder en niet transparant gehouden worden. Mogelijk heeft dat te maken met bodemgesteldheid en/of energiewinning.
In juni en september 2015 en maart 2016 kan er sprake zijn van plotselinge veranderingen waardoor we met handen en voeten gebonden lijken aan regels en afspraken met betrekking tot bodemsanering en/of energiewinning. Het hoeft niet gezegd worden dat dit voor spanning zorgt.
In september 2015 stoten onze neus wanneer blijkt dat de zaken iets te optimistisch hebben ingeschat.
In september 2015 lijkt het onduidelijk wat ons eigen standpunt is in een aantal zaken. Deze onduidelijkheid kan voortduren tot maart 2016.
In september 2015 kan er spanning ontstaan wanneer zaken naar buiten komen die men liever binnenkamers gehouden had.
In september 2015 worden een aantal verborgen zaken zichtbaar.
In september 2015 staat een en ander volop in de belangstelling.
In november 2015, een februari 1 juli 2016 zijn er positieve ontwikkelingen met betrekking tot de bodemgesteldheid en/of energiewinning.
In december 2015 kunnen we te maken krijgen met nieuwe regels en wetten met betrekking tot onze bodem en gaswinning.

 

Koningshuis, wetgeving, godsdienst

Gedurende bijna het gehele jaar 2015 kunnen we merken dat er enorm veel energie gestopt wordt in onze buitenlandse handelsbetrekkingen. Wetgeving, godsdienst en koningshuis vergen veel inzet.
Nederland komt in februari niet duidelijk genoeg over tijdens handelsmissies. Dat kan opdrachten kosten.
Een onduidelijke houding van Nederland in april en augustus 2015 en februari 2016 maakt dat er te weinig energie gestoken wordt in buitenlandse ondernemingen en projecten.
In juli 2015 zijn er licht positieve ontwikkelingen te verwachten op het gebied van buitenlandse betrekkingen.
In augustus 2015 is er ruimte tot groei van buitenlandse betrekkingen.
Tegenvallende resultaten van buitenlandse projecten veroorzaken onrust binnen de regering in september 2015.
In september 2015 wordt duidelijk dat verwachtte successen uitblijven. Dat is een enorme domper.
In september 2015 doen zich nieuwe mogelijkheden en kansen aan die voorbij grenzen gaan.
In september worden godsdienst en wetgeving voor het voetlicht geplaatst.
Betrekkingen met het buitenland blijken in november 2015 aan herziening toe. Grenzen worden letterlijk of figuurlijk afgebakend.
Ons politieke stelsel lijkt aan herstructurering toe te zijn. Of er ook werkelijk iets met die signalen gedaan wordt is nog maar de vraag.

 

Onze regering

Landsbeleid wordt gekleurd door onduidelijkheid en chaotische toestanden.
Vanaf januari 2015 zal er veel energie worden gestoken in ons imago.
Ondanks hoop en optimisme blijven resultaten achter. De werkeloosheid neemt toe, en de gezondheidszorg neemt af.
In maart en mei 2014 en januari, augustus en november 2015 kunnen er een aantal zaken op enigszins dwingende wijze de aandacht vragen. Nederland zit in een transformatieproces. We mogen de manier waarop we ons land bestieren grondig herzien. Het is tijd om zaken op een andere manier aan te pakken. Helaas gaat dat vaak gepaard met momenten en periodes van crisis. Naar het zich laat aanzien zal de crisis die ons land getroffen heeft pas na november 2015 heel voorzichtig op zijn retour gaan. Daarmee is niet gezegd dat in 2016 alles van een leien dakje zal gaan. Opkrabbelen kost tijd. Er is een behoorlijke periode nodig om tot herstel te komen. De crisis is begonnen eind 2008 en heeft dus zo’n zeven jaar geduurd. Laten we hopen dat we de magere jaren nu achter ons hebben en ook al zullen de aankomende zeven jaren nog niet vet zijn, hopelijk zit er over zeven jaar weer wat meer vlees op de botten.
Er kan sprake zijn van crisis in het kabinet rond januari, augustus, en november 2015. Het komt niet tot een val van het kabinet, men weet de stukjes te lijmen. Scheuren en scherven kunnen wel gelijmd, maar je blijft ze altijd zien….
Het imago van Nederland staat in januari behoorlijk in de belangstelling.
In oktober 2014 in januari en juni 2015 lijken er wat positieve stappen gemaakt te worden door de regering waardoor er weer ademruimte komt voor de bevolking.
In maart en mei 2014 en februari 2015 ligt er een enigszins dwingende druk bij de regering. Maart 2014 is het moment van de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee zou het mij niet verbazen als de uitslag voor behoorlijk wat onrust zorgt en daar rond mei consequenties aan gehangen worden. Er valt zelfs nog een staartje te verwachten in januari 2015.
In februari is er veel onduidelijkheid in de houding die Nederland aanneemt.
In februari komt onze regering in zeer zwaar weer terecht.
Vanaf eind februari wordt de regering iets minder meegaand. Men gaat op zijn strepen staan.
De handel en wandel van onze regering, hun beleid en wat daarmee hun doelen zijn lijken zeer onduidelijk van eind maart tot eind september 2015.
De regering lijkt tussen maart en september behoorlijk eigengereid te werk te gaan.
Landsbeleid wordt gekleurd door onduidelijkheid en chaotische toestanden, hoewel men van juni tot november 2015 zijn best doet om de vuile was binnen te houden.
Er komt een positieve manier ruimte om zaken anders aan de pakken voor onze regering.
In juli 2015 zijn er licht positieve ontwikkelingen te verwachten in het beeld dat de rest van de wereld van Nederland heeft.
Uitblijvende voortgang in de huizenmarkt, en een enigszins mislukte participatiemaatschappij, zijn hoofdpijndossiers die in juli 2015 voor veel onrust zorgen.
Het beeld dat omliggende landen van ons hebben zal onder spanning flink geherstructureerd mogen worden. Dat zal blijken in juli en augustus.
In juli 2015 komt ons land in een lastig parket.
In augustus 2015 krijgt Nederland te maken met tegenvallende successen.
In augustus 2015 staat het Nederlandse beleid internationaal in the picture.
Tegenvallende resultaten veroorzaken onrust binnen de regering in september 2015.
Regeringsbeleid inzake huisvesting en (zorg)instellingen is uiterst ontransparant. Dat zorgt van eind september 2015 tot eind maart 2016 voor behoorlijk veel onrust.
Regeringsbeleid inzake werkgelegenheid en gezondheidszorg is uiterst ontransparant. Dat zorgt van eind september 2015 tot eind maart 2016 voor behoorlijk veel onrust.
In september blijkt dat een pijnlijk dossier iets te laconiek bekeken is. Dat gaat de regering opbreken.
In november 2015 wordt duidelijk waar onze zwakke plek zit als land. Wanneer daar afdoende maatregelen op getroffen worden kan deze achilleshiel voor een behoorlijke ommekeer zorgen.
Landbeleid wordt gekleurd door onduidelijkheid en chaotische toestanden
Het regeringsbeleid aangaande werkgelegenheid en gezondheidszorg staat in de belangstelling in november
In november 2015 en in februari en juli 2016 kan er spanning ontstaan bij onze landsleiding wanneer blijkt dat verwachtte successen uitblijven of langer op zich laten wachten.
In september 2015 wordt onze landsleiding gevraagd om openheid van zaken. Er is geen ontkomen aan. Men moet met de billen bloot.
De landsleiding komt haar beperkingen tegen in november 2015.
In december 2015 tot halverwege januari 2016 loopt de overheid tegen de gevolgen van impopulaire maatregelen aan.
In december 2015, juli en september 2016 zal blijken dat zwakke plekken versterkt mogen worden.
De tijd van onduidelijkheden duurt nog even voort.

 

Sociaal stelsel en voorzieningen

In 2015 is het belangrijk dat we onze eigenheid als land de ruimte geven.
In oktober 2014 en in januari en juni 2015 ligt onze onafhankelijkheid onder de loep. Zaken worden mooier voorgesteld dan ze zijn en dat geeft onrust
Spanning en mogelijk zelfs enige vorm van crisis die onder andere het sociaal stelsel en haar voorzieningen beïnvloed is te verwachten in januari, juli en december 2015.
Vanaf eind februari wordt er veel energie gestopt in het bepalen van het te volgen beleid.
Plotselinge veranderingen in de manier waarop wij onze plek innemen in de wereld en in onze zelfstandigheid zijn te verwachten in februari 2015. Ook in mei en oktober van 2014 was dit merkbaar. Er komen ongelooflijke spanningen vrij op deze thema’s.
In februari 2015, maart 2015 en november 2015 kunnen aanvullende regels en beperkingen met betrekking tot onze onafhankelijkheid voor onrust zorgen.
Eind september 2014 en in maart en mei 2015 kunnen we positieve ontwikkelingen verwachten met betrekking tot ons sociaal stelsel en voorzieningen. Mogelijk krijgen we in een bepaalde kwestie bijval van bevriende naties.
Begin maart kunnen we koppigheid en nodeloze vasthoudendheid ervaren bij onze landsleiding
In april 2015 lijken we totaal geen zicht te hebben op onze maatschappelijke positie en hoe onze regering, onze politiek en ons koningshuis vorm gegeven moeten worden naar buiten toe. Dit kan het hele jaar tot oktober zo’n beetje spelen.
Eigenheid en zelfstandigheid van de natie staan onder druk. Daarmee komen heel wat ondernemers in de problemen. Dat heeft te maken met strengere regelgeving vanuit Brussel.
In juni en september 2015 en in maart april 2016 kunnen plotselinge veranderingen herzieningen en aanpassingen van het sociaal stelsel en voorzieningen voor behoorlijk wat onrust zorgen.
In december 2014, juni en september 2015 kunnen we te maken krijgen met beperkende maatregelen met betrekking tot ons sociaal voorzieningen stelsel.
Vanaf eind juli tot eind december 2015 komt Nederland niet zo geweldig uit de verf, alsof we onszelf niet optimaal laten zien aan de partnerlanden.
In augustus krijgen we te maken met tegenvallers op het gebied van het sociaal stelsel.
Vanaf eind september staan ons sociaal stelsel en onze buitenlandse betrekkingen onder druk. Dit kan duren tot eind maart 2016.
Onze zelfstandigheid, onafhankelijkheid en vrijheid staan enorm onder druk van eind september tot zeker eind maart 2016.
In oktober 2015 een april in juni 2016 lijkt de spanning verder op te lopen. Wordt het sociaal stelsel verder verkleind of treft men noodmaatregelen?
In november 2015 en rond februari 2016 en in juli 2016 kunnen we een lichte positieve ontwikkeling bemerken op het thema sociale voorzieningen. Wellicht openen nieuwe mogelijkheden nieuwe deuren, waardoor er weer ruimte ontstaat voor een positieve ontwikkeling.
Vanaf eind 2015 komt er voorzichtig weer wat meer mogelijkheid om onze individuele Nederlandse identiteit te uiten.

 

Spiritualiteit, instellingen, gevangenissen, ziekenhuizen, tehuizen

Spanning en mogelijk zelfs enige vorm van crisis die onder andere ziekenhuizen en zorginstellingen beïnvloed is te verwachten in januari, juli en december 2015.
Plotselinge veranderingen in beleid aangaande ziekenhuizen en instellingen te verwachten in februari 2015. Ook in mei en oktober van 2014 was dit merkbaar. Er komen ongelooflijke spanningen vrij op deze thema’s.
Eind september 2014 en in maart en mei 2015 kunnen we positieve ontwikkelingen verwachten met betrekking tot instellingen zoals bijvoorbeeld inrichtingen, verpleegtehuizen etc.
Eind maart ontstaat er onduidelijkheid over de eigen bijdrage in de kosten voor ziekenhuis opname en verpleeg- en verzorgingstehuizen. Wellicht wil de regering verdergaande maatregelen door gaan voeren. Velen weten niet waar ze aan toe zijn. De situatie van onduidelijkheid zal voortduren tot eind september.
Rond maart wordt het beleid met betrekking tot ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen onderwerp van een openlijk debat.
In april 2015 lijken we totaal geen zicht te hebben op de gang van zaken in instellingen, ziekenhuizen en verpleeg-, en verzorgingstehuizen. Dit kan het hele jaar tot oktober zo’n beetje spelen.
Vanaf eind april 2015 vraagt het beleid op ziekenhuizen en instellingen behoorlijk wat aandacht.
Halverwege mei kan er sprake zijn van wat meer flexibiliteit inzake de problemen in ziekenhuizen en instellingen.
Eind juni ontstaat er ruimte om problemen in ziekenhuizen en instellingen met wat meer zorgzaamheid te benaderen.
In december 2014, juni en september 2015 kunnen we te maken krijgen met beperkende maatregelen met betrekking tot ziekenhuis- en instellingenbeleid.
Ontwikkelingen met betrekking tot de participatiemaatschappij waarin er steeds meer van de burgers verwacht wordt, gaan traag en resultaten zijn vooralsnog teleurstellend, zo zal in juli 2015 blijken.
Onduidelijkheid over beleidszaken aangaande ziekenhuizen en instellingen groeit in juli 2015
In augustus krijgen we te maken met tegenvallers op het gebied van ontwikkelingen in ziekenhuizen en instellingen.
In oktober 2015 een april in juni 2016 lijkt de spanning verder op te lopen. De participatiemaatschappij lijkt te mislukken door de enorme druk die op sommige Nederlanders ligt.
In december 2015 en januari 2016 staan ziekenhuizen en zorginstellingen op een onaangename manier in de belangstelling.
Vanaf begin april tot halverwege juni zal er veel energie gestoken worden in herziening en/of aanpassing van bestaand beleid inzake ziekenhuizen en instellingen.

 

Ik wens iedereen een zeer liefdevol, gezond en spiritueel nieuw jaar toe, met mooie inzichten en persoonlijke groeimomenten.
In Liefde, vrede en Licht

De jaarprognose voor Nederland geeft een algemene tendens aan.
Hoe dat voor jou persoonlijk uitwerkt heeft te maken met je persoonlijke geboortehoroscoop.
Wanneer je daar meer over zou willen weten, kun je natuurlijk altijd een afspraak maken.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?